סקר
האם אתה אוהב את הקניון היהודי?

תנאי שימוש


אנו מברכים אתכם על בחירתכם להשתמש באתר האינטרנט שלנו. 
תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להגן עליכם ועל פעילות המסחר של האתר.
תנאים כלליים
1. כל הגולש באתר זה, משתמש בו, משתתף בו, רוכש בו, מבצע בו פעולה או שולח מטעמו אחר שיבצע אחד מאלה, מצהיר בזאת, כי הוא קרא את התנאים המפורטים להלן, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם. מובהר, כי גלישה, שימוש, השתתפות, רכישה או ביצוע כל פעולה באתר זה מהווה קבלה של כל תנאי השימוש שלהלן.
2. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), הינו בבעלות "ספרים - שיווק והפצה" 
(ח.פ. 000000000), שכתובתה XXXXXXXX (להלן: "ספרים").
3. תנאי השימוש של האתר מפורטים להלן. האמור בהם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא מתייחס לשני המינים גם יחד.
4. כל המבצע פעולת רכישה באמצעות האתר או טלפונית (להלן: "המבצע"), מצהיר בזאת, כי הוא בעל אמצעי התשלום אשר בו הוא עושה שימוש בביצוע הרכישה, או בעל זכות שימוש בו, והוא בן 18 שנה ומעלה. אם המבצע פועל בשם או עבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת, כי התאגיד התאגד כדין בישראל, וכי המבצע הינו בעל הרשאה מתאימה לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו, וכי במקרה של התכחשות התאגיד לפעולת הרכישה ו/או לחיוב הנובע ממנה, מתחייב המבצע לפרוע את החיוב האמור עבור התאגיד ובמקומו.
5. ספרים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו בכל שלב, ומכל סיבה שהיא.
מסירת פרטים אישיים וביטחון מידע
6. רכישה באתר מחייבת את הרוכש למסור נתונים אישיים למערכת כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. במידה והרוכש הינו חברה או תאגיד אחר, אזי בנוסף או לחלופין, על פי הצורך, הוא יידרש למסור פרטים נוספים, כגון: שם חברה ומס' חברה.
7. מבלי לגרוע מן האמור, ספרים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מעובדי תאגיד המבצע רכישה באתר, מנהליו או בעלי מניותיו, למסור פרטיים אישיים ו/או לתת ערבות אישית לעסקת הרכישה.
8. מסירת פרטים כוזבים, בין שבזדון ובין שלא בזדון, עלולה להוות עבירה פלילית ומקימה לספרים זכות לשיפוי ממוסר הפרטים בגין הנזקים שייגרמו לה, ללקוחותיה, לעובדיה, לספקיה או לצד שלישי כלשהו.
9. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהנהלת ספרים. כל המפר איסור זה חושף עצמו לתביעות פליליות ואזרחיות כאחת.
10. ספרים אינה אחראית בגין שימוש במידע כאמור בסעיפים 6 עד 9 לעיל, שלא בהרשאתה.
תשלום ואספקה
11. התשלום באתר יבוצע על-ידי כרטיס אשראי התקף בישראל.
12. כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. דמי משלוח נקובים בנפרד. לקוח המעוניין לאסוף את המוצר בעצמו ממשרדי ספרים , רשאי לעשות כן בתיאום טלפוני מראש. במקרה שכזה, הרוכש לא יחוייב בדמי משלוח.
13. ספרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. רוכש אשר טרם מסר את כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה, יחוייב במחיר החדש. לעניין זה, מסירת פרטים לא מדוייקים כמוה כאי מסירת כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה.
14. הבעלות על המוצר הנרכש תעבור לרוכש רק לאחר תשלום בפועל של מלוא מחיר המוצר.
15. אספקת המוצר תבוצע בהתאם ללוח הזמנים המותווה באתר ובכפוף לכך שהמוצר נמצא במלאי.
16. אספקת המוצר תבוצע באמצעות דואר ישראל.
17. במידה ובוצעה רכישה באתר, אך המוצר אזל מן המלאי, ספרים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר לרוכש, בתוך זמן סביר, את הסכומים שנגבו ממנו, אם נגבו.
אחריות
18. ספרים אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שיגרם לרוכש או למי מטעמו, עקב איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר, אינו מקנה בשום אופן זכאות לפיצויים מכל סוג או לכל סעד אחר כלפי ספרים, עובדיה או בעלי מניותיה.
19. ספרים אינה אחראית לכשל בתקשורת, במערכות מחשב לרבות תוכנת מחשב, או לכל תקלה, שבעקבותיהם התבטלה רכישה, או לא השתכללה. ספרים אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק, יופרע או ישובש בכל אופן. ספרים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים באתר, או לצד שלישי, עקב כל הפסקה, הפרעה או שיבוש כאמור.
20. באתר מופיעים קישורים (links) לאתרים אחרים (להלן: "אתרים מקושרים"), אשר אין לספרים שליטה עליהם. ספרים אינה אחראית על תקינות הקישורים, וכן אין היא אחראית על פעילות האתרים המקושרים, התוכן המוצג בהם וכל דבר הקשור או הנובע מהם, בין במישרין ובין בעקיפין.
קנין רוחני
21. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר או במוצר המוצג ו/או נמכר בו, שאינו שימוש חוקי, טבעי והוגן.
22. אלא אם כן צויין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, לרבות מבנה האתר, חזותו, שמע צליליו ושיטת עבודתו, מוגן כזכות יוצרים ו/או כסימן מסחרי ו/או כפטנט בבעלות ספרים. אי לכך, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מה שמופיע באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת ספרים.
ביטול עסקה
23. רכישה בהתבסס על השמטה מקרית או טעות בתיאור המוצר, מקימה לספרים את הזכות לבטל את הרכישה.
תנאים נוספים
24. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר באופן ו/או לספריםה שאינם חוקיים, אינם אתיים או אינם מוסריים.
25. חל איסור מוחלט להציג ו/או לשתול ו/או להעלות לאתר תכנים, קבצים או תוכנה, בין שמזיקים ובין שלא, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת ספרים.
26. כל שינוי בתנאי שימוש אלה יעשה בכתב ובאופן מפורש ויהיה חתום על-ידי הנהלת ספרים. כל שינוי אחר או חריגה מן האמור, יהיה נעדר תוקף כלפי ספרים. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של ספרים לשנות תנאי שימוש אלה כרצונה, ובכל מועד, והחל ממועד השינוי יחולו תנאי השימוש בנוסחם החדש.
27. הדין החל על תנאי השימוש באתר הינו הדין הישראלי.
28. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתנאי השימוש באתר.

הרשמה לחדשות ועידכונים