Newsletter

"שלוה בארמונתיך" השקפה לעולמה של בוגרת סמינר. (חלק ב').

€9.88

מהות הספר: תקשורת בונה ומודעות אישית בראשית דרכם של בני הזוג. פרקי הספר מעניקים לכלה ולאשה הצעירה: מוכנות לקראת ההתנסויות החדשות, הבהרת השקפה בהתייחסות לקשיים ומטלות, הרחבת אופקים, העמקת חשיבה ופרוק כעסים, התרעה מפני מעידות צפויות, הטרמת בעיות.                                                                                                                                                                                                                                     

תאור הספר: 10 כללים בדוקים לערעור שלום הבית.

  • פיך מפיק מרגליות! אל תסגרי את המחצבה אף לדקה.
  • כל מה שקרה, קורה או עומד להתרחש בבית חייב לפחות מאן דהוא אחר לדעת.
  • ידוע לכל דרדק כי במשפחה "שלו" ישנם כמה פגמים, הבליטי אותם בכל הזדמנות.
  • גלי "פתיחות". ספרי על כל פגמייך בעבר ובהווה, אל תפסחי על שום סרך שנתלה באי-מי ממשפחתך.
  • לכי לישון מאוחר ככל שניתן, ו-"כל המאחר הרי זה משובח!".
  • בכל צעד ושעל הזכירי לעצמך כמה את "מקריבה" ו"מוותרת" זה חיוני להמשך ההקרבות והויתורים.
  • עיקבי באופן סדיר מה יש לשכנה ואת עדין לא רכשת, אל תתבונני כלל במה שאת זכית והיא טרם.
  • "ביתך הוא מבצרך" שם את יכולה לזלזל בהופעתך.
  • אל תבהירי את מצוקותיך, חובה על בן הזוג להבין בעצמו מה הפחת בהתנהגותו.
  • "זה הטעם שלך" ו"זו דעתך", זו "השיטה שלך" ממנה לא תזועי והסובבים מתבקשים להתגמש בהתאם.  

התוכן: שלושים ואחד פרקים.

א.      ספינה יוצאת לדרך.

ב.      שוברים צלחת!

ג.       "לעת מצא – זו אשה".

ד.      אמונה, תפיליה, ומדות.

ה.     "ברגל ימין".

ו.        "ענן קשור על האהל".

ז.       "ונר דולק מערב שבת".

ח.     "וברכה שרויה בעיסה".

ט.      הנחות יסוד.

י.        "כדת משה וישראל.

יא.    כבוד.

יב.    אהבה.

יג.     כעס.

יד.    יחס.

טו.    "מושיבי עקרת הבית"

טז.   "וממתינות לבעליהן"

יז.     "כה תאמר לבית יעקב"

יח.   חץ מורעל – "שוויון זכויות".

יט.    גירושין.

כ.       כסף.

כא.  המתנה.

כב.  קשה מריבה.

כג.    אשה טובה.

כד.   מפתח להתמודדות.

כה.  "מאבקי כח".

כו.     "ויכוח"

כז.    "העמידו תלמידים הרבה".

כח.  תחינה להורים".

כט.  קו פתוח.

ל.       "ותשחק ליום אחרון.

לא.  "סגולות לשלום בית".

הסכמות: הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א, הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א, הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א, הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א,                                                                                 

מהות הספר: תקשורת בונה ומודעות אישית בראשית דרכם של בני הזוג. פרקי הספר מעניקים לכלה ולאשה הצעירה: מוכנות לקראת ההתנסויות החדשות, הבהרת השקפה בהתייחסות לקשיים ומטלות, הרחבת אופקים, העמקת חשיבה ופרוק כעסים, התרעה מפני מעידות צפויות, הטרמת בעיות.