RSS

ההודעות בלוג '2015' יוני '

עמא דבר - הפתגם היומי 3

גולת הכותרת

הסבר

השיא, הפיסגה.

גולת הכותרת היא הכדור הנמצא בכותרת המקשטת את עמוד הבניין.

מקור

בספר דברי הימים ב (פרק ד פסוק יב) עַמּוּדִים שְׁנַיִם וְהַגֻּלּוֹת וְהַכֹּתָרוֹת עַל

רֹאשׁ הָעַמּוּדִים שְׁתָּיִם וְהַשְּבָׂכוֹת שְׁתַּיִם לְכַסּוֹת אֶת שְׁתֵּי גֻּלּוֹת הַכֹּתָרוֹת

אֲשֶׁר עַל רֹאשׁ הָעַמּוּדִים.


עמא דבר - הפתגם היומי 2

אין עשן בלי אש

הסבר

אם יש עשן, כנראה שיש אש. כלומר אם השמועות נפוצו, כנראה שיש

דברים בגו.

מקור

בספר הזהר פרשת נח )דף ע' עמוד א', בתרגום סימולטני לעברית(: עשן ואש

מחוברים יחדיו שהרי אין אש בלא עשן )לית תננא בלא אשא( כמו

שכתוב וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו יְהוָה בָּאֵשׁ.

עמא דבר - הפתגם היומי 1

בור סוד שאינו מאבד טיפה

הסבר

תלמיד חכם הזוכר היטב את כל תלמודו.

כיום מקובל לומר זאת על אדם בעל זכרון טוב.

שימו לב: 'בור סוד' לא 'בור סיד', הכוונה לבור מסוייד.

מקור

במסכת אבות )ב ח(: רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר:

אם למדת תורה הרבה - אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. חמשה

תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הרקנוס,

ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר

בן ערך. הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הרקנוס - בור סוד, שאינו

מאבד טפה. רבי יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן - חסיד.

רבי שמעון בן נתנאל - ירא חטא. ורבי אלעזר בן ערך - מעין המתגבר.

הוא היה אומר: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הרקנוס

בכף שניה - מכריע את כלם. אבא שאול אומר משמו: אם יהיו כל חכמי

ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הרקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן

ערך בכף שניה - מכריע את כלם.

בור סוד, מפרש הברטנורא בור שניטוח בסיד ואז לא דולף כלום מהבור.

מקור: ספר עמא דבר