Newsletter

שמחת הלבבות

€12.07

בירורי הלכה וחידושי תורה הקשורים להל' תפלה ציצית ותפילין

מאת הגאון ר' שמחה הלוי הולנדר שליט"א

תפלה הוי מדברים העומדים ברומו של עולם (ברכות ו:) במאמר זה פותח הגאון ר' שמחה הולנדר שליט"א את ספרו "שמחת הלבבות" והוא בירורי הלכה בשילוב מאות פסקים והלכות, עובדות והנהגות של רבותינו מרנן רשכבה"ג זצוקלה"ה, ויבלחט"א. על הלכות תפלה ציצית ותפילין, ספר נוסף על ספרו רב המכר "שמחת המועדים" שבוודאי יפאר את ארון הספרים היהודי בכל בית.

המחבר שליט"א בכישרונו הגדול מביא בראשית הספר קוים לדמותם של מרנן הגאונים הגדולים זצ"ל שמצטט אותם בספרו, רבי יוסף אליהו הענקין, רבי יצחק יעקב ווייס, רבי שמחה ווסרמן, רבי יהודה זאב סג"ל, גאב"ד דעברצין, רבי אברהם יעקב זלזניק, רבי זלמן רוטברג, רבי שמואל הלוי וואזנר, רבי מרדכי גיפטר, רבי אבא ברמן, רבי חיים קרייזוורט, רבי אלחנן הלפרין, רבי יהודה שפירא, רבי זונדל קרויזר, רבי בן ציון אבא שאול, רבי ישראל אלי' ויינטרויב, רבי בצלאל ראקוב, רבי אפרים גרינבלט, רבי דב צבי קרלינשטיין, רבי משה מרדכי שולזינגר, רבי אשר זעליג רובינשטיין,

מעניין לצטט מה שמביא המחבר מדברי הפלא יועץ בזה"ל: ...וזה חסד של אמת שיוכל אדם לעשות עם הצדיקים לקדושים אשר בארץ חלקם בחיים ללמוד דבריהם וזכותם תהא למגן וצינה עליהם, וכבר כתוב בספרים שפעם אחת היה שמד ונגלה מורינו הרב רבי משה אלשי"ך זכרונו לברכה בהקיץ והציל לאחד מתוך ההפיכה, מפני סיבה שהיה לומד ספרו בתמידות, ומה גם אם יטרח לתרץ דבריהם שזה חשוב מאוד אצלם, ןעיין בספר מגיד מישרים שגילו למרן בית יוסף זכרונו לברכה שהרמב"ם היה מליץ בעדו בשמים ממעל על שטרח לפרש ולתרץ דבריו, ובעת פקודתו היה נפיק לאפיה, וכבר הובא בהקדמת ספר מגני שלמה שעל שטרח לתרץ דברי רש"י מקושיות התוספות זכה שבשעת פטירתו בא רש"י ללוותו.... (פלא יועץ/ 'דובב שפתי ישנים')

הספר "שמחת הלבבות" כשמו כן הוא שהוא מביא שמחה ועצה להתפלל כראוי, ולדוגמא בפרק ענייני תפלה מביא ג' עצות לכוון בתפלה א. בשם הגר"א להתפלל מתוך הסידור כדי שיכווין מאוד וכדמרומז ממה שכתוב במגילת אסתר 'אמר עם הספר ישוב מחשבתו' דע"י שיסתכל בספר ישוב מחשבתו הרעה. ב. מה שכתב רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים שבעת שמוציא מפיו כל תיבה ותיבה מהתפלה יצייר לו אותה תיבה באותיותיה כצורתה ויכווין להוסיף על ידה כוח הקדושה, ג. מה שאמר לי הגה"צ ר' מרדכי צוקרמן שהוא ראה אצל החפץ חיים שלפני כל ברכה בשמו"ע היה עוצר לרגע והיה מתבונן מתחילה על מה הוא אמור לברך. נוסף לכך מביא מה שכתב הא"ר בסי' מ"ו בשם המטה משה דכל מי שמכווין באדון עולם כתבו ר' יהודה החסיד ור' האי גאון ורב שרירא גאון דערב אני בדבר שתפלתו נשמעת ואין שטן מקטרג על תפלתו ואין לו שטן ופגע רע בר"ה ויו"כ בתפלתו, ואויביו נופלים לפניו, וי"א אף יצר הרע משלים אתו.

המחבר שליט"א מציין את דברי החפץ חיים בסוף ספר שמירת הלשון על תפלה בצבור בזה"ל: דשכן טוב אינו מכביד על בעל הבית, שדרכו לבשל מאכלו בעת שבעה"ב מבשל, וגומר בישולו גם כן ביחד עם בעה"ב וסותמים פי התנור, אבל שכן רע דרכו להתחיל לבשל אחר שכבר סתמו פי התנור אע"פ שזה גורם צער וטירחא יתירה לשכן, וכן הוא בענייננו, כשהצבור מתפללים פותחים המלאכים שערי שמים עבורם להעלות תפילתם למעלה, ומי שמצטרף להם הוי כמו השכן הטוב, משא"כ כשהאדם מתפלל בביתו ביחידי, יזדמן כמה פעמים שהציבור כבר גמרו להתפלל וסתמו שער השמים, וכשתפלתו עולה למעלה זה גורם טירחא יתירה למלאכים להתחיל הכל מחדש.

הספר מחולק לענייני תפלה, הלכות ציצית, הלכות תפילין, תפלת שחרית, קריאת התורה, סיום תפלת שחרית, תפלת מנחה וערבית, ערוך בצורה נפלאה, בשפה כלילה, ברורה.

ואין לנו אלא להודות להגאון המחבר שליט"א על זיכוי הרבים הגדול שבוודאי בזכות ספר נפלא זה שהוא רב כמות ורב האיכות יתעוררו רבים להתפלל כראוי וישיגו ידע רב בהלכות חשובות אלה, ויהא תועלת לעבודת ה'.