Newsletter

שירי משכיל

המו"ל: מכון להאי"ר מחבר: רבי הילל קאלאמיא עמודים: 401 גודל: 24\17.5 משקל: 0.789
Manufacturer: מכון להאיר
€10.97

המו"ל: מכון להאי"ר

מחבר: רבי הילל קאלאמיא

עמודים: 401

גודל: 24\17.5

משקל: 0.789

ספר: שירי משכיל הגורם פרנסה וכלכלה

לקט אמרים, אגדה ומוסר, לרוממות קרן התורה והיראה,

לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה',

מאת הרב המאור הגדול, איש אלקים, קדש הלולים לה',

אשר מסר נפשו גופו ומאודו להשיב רבים מעון,

ולהורות לבני ישראל הדרך ילכו בה בקיום התורה ומצותיה.

הצדיר המוכיח, איש מופת, הגאון הקדוש,

מוהר"ר הלל ליכטנשטיין זצללה"ה

רב בעיר קאלאמיא והגליל יע"א

ולהשכיל בינה באמרותיו הטהורות, דבר דבר על אופניו,

הוספנו לצדו לקט מקורות ובאורים,

הנקרא בשם 

-שפתי חן- 

לדעת מוצא פי חכם,

אשר מקור מים חיים,

מקראי קודש ואמרות חז"ל יהלכון,

להבין אמריו אשר שפתיו ברור מללו,

שיהיו שוין לכל נפש אשר קרבת אלקים יחפץ,