Newsletter

"שו"ת בית שלמה" שני כרכים על אורח חיים

מחבר: הגאון המפורסם רבי שלמה דרימר זצוקללה"
€16.68

מהדורה: ראשונה בתוספות שונות.

ספרים נוספים מהמחבר: "ישרש יעקב על מסכת יבמות. שו"ת "בית שלמה" על יורה דעה.   

הסכמות: מכתב ברכה מכ"ק גאב"ד נארול רבי חיים מאיר שפירא זצ"ל,                                            

מהות הספר: שאלות ותשובות ב' חלקים על אורח חיים. גדולי הדור העידו על המחבר שהיה בדורו פוסק הדור, ונתקבלו פסקיו בכל העולם.  

תוכן הספר: תולדותיו של המחבר הגאון המפורסם רבי שלמה דרימר זצ"ל, תוכן העניינים מפורט על כל תשובה שיש בספר, השלמות, הגהות מבן המחבר.