Newsletter

שואל מעימך

מחברת: ש. סאפרין
Manufacturer: המודיע
€13.17

לעשות רצונך חפצתי לחיות כפי שביקשת ממני, ממני ללכת בדרכיך, למלא את הייעוד שלי כאן, אבל -לא תמיד זה קל,

גלוי וידוע לפניך כי לא במרד ובמעל חלילה וחלילה מרינו את פיך, כי אם מרב היצר הבוער בקרבינו ומבלבל את מחשבותינו תמיד,"

בעולם הזה שמתי, ובו אתה רוצה שאעבוד אותך, אנא, תן לי את הכלים וזכה אותי להכיר בהם, 

"ותזכנו אבינו שבשמים, שניחד את לבבנו ומחשבותינו ודיברנו ומעשינו וכל תנועותינו והרגשותינו אליך... בכל עת ובכל זמן ובכל מקום..."

(תפילה קודם התפילה לרבי אלימלך מליזנ'סק)

השרה שכינתך בלבבי, שאדע לזהות ולהרגיש בכל מצב, מה אתה מבקש ממני עכשיו, "מה ה' אלוקיך שואל מעמך"

זו תפילה של כל יהודי, זו התפילה הנלחשת עפ הספר הזה.

הספר יעזור לך לענות נכון על השאלה: "מה ה' אלוקיך שואל מעמך", הוא יאיר, יכוון, ימקד וייתן השראה, כוחות וכלים

להתמודדויות החיים, הוא יקדם אותך עוד בדרך העולה בית ה'.