Newsletter

צוואת הריב"ש

המו"ל: מערכת רזא יקירא מחבר: תורת ה'בעל שם טוב' מעוטר בשיחות של רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א עמודים: 205 גודל: 21.5\14.5 משקל: 0.406
€6.58

ספר צוואת הריב"ש עם שיחות יקרות והדרכות ישרות מאת רבינו הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א 

אשר נלקט על ידי גדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ממה ששמעו מפי רבם אשר קיבל מאחיה השילוני הנביא 

מעוטר בשיחות יקרות והדרכות ישרות מאת מורינו ורבינו הגה"צ המקובל רבי יצחק משה ארלנגר

שליט"א שנשמעו מפיו בעת לימוד את הספה"ק הזה במקהלות

ועליו חונים 

הקדמה גדולה "ופרשת כנפך על אמתך"

עיון בגילוי הבעש"ט הקדוש ועניין השתטחות על קברי הצדיקים

ומאמר "עשרה עיקרים" ראשי פרקים ושרשים לדרכי עבודה 

יו"ל ע"י מערכת "רזא יקירא"