עמא דבר - הפתגם היומי 7

טלית שכולה תכלת

הסבר

כינוי לאדם מושלם וצדיק. אמנם נהוג לומר כך בדרך השלילה, על אדם

שאינו צדיק גדול אומרים שהוא איננו טלית שכולה תכלת....

מקור

במדרש רבה (פרשת קרח יח): "וַיִּקַּח קֹרַח", מה כתיב למעלה מן הענין

במדבר טו, לח(: "וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת", קפץ קרח ואמר למשה טלית שכולה

תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית. א"ל: חייבת בציצית. א"ל קרח:

טלית שכולה תכלת אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פוטרות אותה?