עמא דבר - הפתגם היומי 5

אבן שאין לה הופכים

הסבר

חפץ מיותר שאין לו דורשים.

מקור

הגמרא במסכת סנהדרין (דף יד.) מספרת: שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה

גזירה על ישראל שכל הסומך - יהרג וכל הנסמך – יהרג. וכן גזרו שעיר

שסומכין בה – תיחרב, ותחומין שסומכין בהן – יעקרו. מה עשה יהודה בן

בבא? הלך וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני

תחומי שבת, בין אושא לשפרעם, וסמך שם חמשה זקנים ואלו הן: רבי מאיר

ורבי יהודה ור' שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף אף רבי

נחמיה. כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן: בני, רוצו! אמרו לו: רבי, מה תהא

עליך?! אמר להן: הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים.