עמא דבר - הפתגם היומי 1

בור סוד שאינו מאבד טיפה

הסבר

תלמיד חכם הזוכר היטב את כל תלמודו.

כיום מקובל לומר זאת על אדם בעל זכרון טוב.

שימו לב: 'בור סוד' לא 'בור סיד', הכוונה לבור מסוייד.

מקור

במסכת אבות )ב ח(: רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר:

אם למדת תורה הרבה - אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. חמשה

תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן: רבי אליעזר בן הרקנוס,

ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר

בן ערך. הוא היה מונה שבחן: רבי אליעזר בן הרקנוס - בור סוד, שאינו

מאבד טפה. רבי יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן - חסיד.

רבי שמעון בן נתנאל - ירא חטא. ורבי אלעזר בן ערך - מעין המתגבר.

הוא היה אומר: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים, ואליעזר בן הרקנוס

בכף שניה - מכריע את כלם. אבא שאול אומר משמו: אם יהיו כל חכמי

ישראל בכף מאזנים, ורבי אליעזר בן הרקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן

ערך בכף שניה - מכריע את כלם.

בור סוד, מפרש הברטנורא בור שניטוח בסיד ואז לא דולף כלום מהבור.

מקור: ספר עמא דבר