Newsletter

ספר משנה תורה הרמב"ם המבואר" אהבה

מחבר: רבינו משה ב"ר מימון ז"ל, מבואר ע"י הרב צבי וילהלם. הסכמות: האדמו"ר מראחמיסטריווקא רבי דוד טווערסקי, רבי נפתלי נוסבוים אב"ד בבית דין צדק שע"י ישיבת אהבת שלום, ראש ישבת חיי משה ירושלים, רבי מרדכי שמואל אשכנזי רב אב"ד כפר חב"ד, רבי חיים לום דייטש ראש כולל "צמח צדק".
€20.19

מהות הספר: באורי הרמב"ם: ביאור משולב בדברי הרמב"ם בתוספת הערות, הלכה למעשה: על פי שולחן ערוך ורמ"א, שו"ע הרב ומשנה ברורה, ובתוספת פרקי האחרונים, מקורות: ציוני המקורות לדברי הרמב"ם מלוקט מנושאי הכלים והמפרשים, עיונים: קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב"ם, ובירורי שיטות הראשונים.

תוכן הספר: ביאור בהיר ומשולב עם לשון הרמב"ם – מתוך 'נושאי הכלים' שנדפסו לצד הרמב"ם ועוד עשרות רבות של ספרים, בספר יד מלאכי (כללי הפוסקים, כללי הרמב"ם והראב"ד והסמ"ג אות ג') כותב בזה"ל 'כל דברי הרמב"ם הם בתכלית הדיוק ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל לדקדק בגמרא עצמה' ביטוי מרטיט נוסף אודות ספר הרמב"ם כתברבי לוי בן חביב (שו"ת מהרלב"ח סי' י"ב): 'ואף כי יקה לנו על דבריו מתוך שיטת התלמוד המפורסם אצלנו, ראוי והגון לנו לתלות החסרון במיעוט הקפתנו והשגתינו, וחייבים אנו לקבל  דבריו מבלי שנהרהר אחריו, כי לבו כלב האריה בהקפת התלמוד בבלי וירושלמי, תוספתא ספרי וספרא ואגדתא', 

הערות להשלמת הביאור: בהערות בשולי הדף, נכתבו המקורות לביאור המשולב מהיכן נלקח, הובאו השגות הראב"ד על דברי רבנו עם יישובן על ידי האחרונים, הובאו ביאורים נרחבים יותר שאין מקומם בביאור המשולב, נוספו פירושים של רבותינו הראשונים והאחרונים שמשלימים את ביאור דברי רבינו, וכן הובאו השלמות וציונים מדברי הרמב"ם במקומות אחרים.  

הלכה למעשה: מביא את פסקי השולחן ערוך ו-הרמ"א שלא כדברי הרמב"ם, או שהוסיפו על דבריו, וכן את דברי שולחן ערוך הרב, ומשנה ברורה במקומות שמוסיפים על דברי השו"ע ו-הרמ"א או מביאים שיטות אחרות ופוסקים כמותן, וכן ליקוט מפסקי האחרונים בזמנינו. 

מקורות הרמב"ם: מלוקט מנושאי הכלים של הרמב"ם ומעשרות ספרים נוספים, ממפרשי הרמב"ם או ממפרשי השו"ע, ששקדו לציין את מקור פסיקת הרמב"ם במירב ההלכות,  עיונים: בו מובאים קושיות וסתירות בדברי הרמב"ם, דיוקים בלשונו, חידושי דינים העולים מדבריו מחלוקות ראשונים עם הרמב"ם, ועוד.                                                         

נוסח הרמב"ם: בכרך זה חלק 'אהבה' [וכמו כן בספר 'המדע'] לפי גירסה מוסמכת ביותר שחתימת כתב ידו של הרמב"ם מתנוססת עליו בסוף הלכות מילה: 'הוגה מספרי אני משה ברבי מימון זצ"ל', כתב יד זה (הנקרא 'הונטינגטון 80') נמצא בספרית אוקספורד, ועל פיו הודפסו מהדורות הרמב"ם המתוקנות, נוסח הרמב"ם שבכרך זה נערך ע"פ כתב יד המוסמך דלעיל.