Newsletter

סימן לבנים

מסכת חינוך והוראה לבנים ולתלמידים מאורחותיהם של רבותינו גדולי ישראל סיפורים, עובדות, עצות והנהגות (מתוך שער הספר)
Manufacturer: המודיע
€8.56

תאור הספר: דרכי הקניית החינוך לבנים ולתלמידים – רעיונות, הדרכות, עצות וסגולות

מתוך מעשי רב סיפורים ועובדות מהימנות ממרנן גדולי ישראל זיע"א ומרבותינו גדולי הדור שליט"א

פרקי הנחייה להורים ופרקי הנחיים למלמדים ולכלי-קודש.  (דברי המחבר ב-פתיחה לספר)

 

התוכן:  

מעשי אבות:

שח ה"חזון איש" לאברך צעיר שביקשו עצה בחינוך הבנים: "בדורות הקודמים מרובים היו אנשים גדולים, זקנים, צדיקים, תלמידי-חכמים, בעלי מידות-טובות, והנוער היה לומד ממעשיהם. אך בדורנו, שבעוונותינו הרבים אזלו רוב הזקנים, עצה גדולה היא, לספר לילדים עובדות על גדולי ישראל המתארים את חיים. על ידי זה – לכל הפחות – יציירו דוגמא איך יהודי צריך לחיות".

והדבר למד מעניינו, שבדורנו יש בנותן טעם להורים ומחנכים, ללמוד ולהתבונן בעובדות וסיפורים מדרכי חינוכם ומפועלם בשדה החינוך של רבותינו גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א, כדי ללמוד, לדעת ולראות דוגמא – איך הורה ומחנך צריך לנהוג.

"צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים"!

 

סימן לבנים:

למעלה מאלף סיפורים ועובדות נקבצו ובאו ב"סימן לבנים", מתוך מעשיהם ותולדותיהם של גדולי ישראל מכל העדות וקהילות הקודש.

אלו נכתבו ביד-אומן ובשפה ברורה, מחולקים לל"ב פרקים, כשכל פרק ופרק הינו משנה חינוכית סדורה, מותאמים ומעובדים להורים ומחנכים.

"סימן לבנים", ספר – זכות בכל בית שעמוד התווך שלו מיוסד על אדני החינוך הטהור.

מעשי אבות, סימן לבנים!