הרשמה לחדשות ועידכונים

"ניצוצי התורה" - דברים

מחבר:הרב הגאון אהרן פרלוב.
יצרן: המודיע
$16.67

פנינים ואוצרות מצדיקי וגאוני הדורות הנדפסים לראשונה על סדר פרשיות התורה (מתוך שער הספר)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

תאור הספר: אלפי מאמרים פנינים ומרגליות ושיח שרפי קודש מצדיקי וגאוני הדורות זי"ע, אשר דבריהם כגחלי אש להבעיר לבות ישראל ביראת שמים ועבודת השי"ת, אין הוא דומה לספרי ליקוט אחרים, שמאמריהם נדפסו בראשונה בספרים על התורה לפי סדר פרשיות התורה, המאמרים שמכונסים כאן לא נדפסו מעולם בסדר הזה, אלא נלקטו בעמל רב מספרים שונים על מסכת הש"ס, ספרי שו"ת ותולדות, ירחונים וקבצים, או מספרים על התורה שנדפסו על פרשה אחרת..  (דברי המחבר ב-פתיחה לספר)

 

התוכן:  

אמרות צדיקים, מאמרים ופנינים יקרים על סדר פרשיות התורה – חומש דברים

מפתח אישים:

הגה"צ רבי אברהם אנגלרד זצ"ל, אב"ד דאברא קו, שסו

הגאון רבי אברהם גרינברגר זצ"ל רלב

הגאון ר' אברהם הורביץ זצ"ל כג

הגאון רבי אברהם וינברג הי"ד בעמח"ס "ראשית ביכורים" רנה

הרה"ק רבי אברהם מטריסק זי"ע קל, רצו

הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א ס

הרה"ק רבי אברהם מסוכטשוב זי"ע, ה"אבני נזר" סו, פ, קמו, קפג, ר, ר, רב, ריט, רכז, רמח, רמט, רסה, רפא, רצז, שיז, שנג

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"יסוד העבודה" קפד, רצב, רצט, שכו

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"בית אברהם" ה, לה, קנח, רצה, שמז

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"ברכת אברהם" קסו

הרה"ק רבי אברהם מפוריסוב זי"ע נה

הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר רלח

הרה"ק רבי אברהם אבא מפיטסבורג זי"ע עב, קיח

הגאון ר' אברהם אבא קוסובסקי זצ"ל נח, צו

הרה"ק רבי אברהם אביגדור נחום מסטריקוב זי"ע מה, קפג, ערב

הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש זי"ע קנט

הרה"ח ר' אברהם יהודה וורטהיימר ז"ל קעב, ערב

הגה"ק רבי אברהם יהודה שווארץ זצ"ל, ה"קול אריה" רחצ, שפד, שצד

הגה"ק רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד זצ"ל רי

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע, ה"אוהב ישראל" ה, קסא

הגה"ח רבי אברהם יעקב טייטלבוים זצ"ל שסד

הרה"ק רבי אברהם יעקב אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע קכז, רעו

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה זי"ע קט, רסט, ער, רעו

הרב אברהם יצחק ברומברג ז"ל רמח

הרה"ק רבי אברהם יצחק מתולדות-אהרן זי"ע לג, לד, קלח, רסט, רעח, שטו, שטז, שפו

הרה"ק רבי אברהם ישכר מרדומסק זי"ע ה"חסד לאברהם" פה

הגאון רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל, ה"חזון איש" עח

הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זי"ע, ה"אמרי אמת" יט, כו, מו, סט, קה, קט, קיב, קכח, קלו, קלט, קמא, קמב, קנט, רלט, שטז, שלז, רפג, רצה, שב

הרה"ק רבי אברהם משה מפשיסחא זי"ע קכט

הגה"צ רבי אברהם צבי אונגר זצ"ל אב"ד קאפאוואר עג, קעז, קצה

הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב זי"ע קכט, קפה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם שלום ישכר דב מסטראפקוב שליט"א צ

הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצ"ל, ה"כתב סופר" סח, קפח, שעא, שפט

הרה"ק רבי אברהם שמחה מבארנוב זי"ע קיב

הרה"ק רבי אהרן מבייטש זי"ע רפה

הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע קנו, קסח, קצח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבערגסאז שליט"א קסח, קצח

הגה"ק רבי אהרן הלברשטם זצ"ל, אב"ד צאנז צה

הרה"ק רבי אהרן מטשערנוביל זי"ע קב, קלב

הגאון רבי אהרן לוין הי"ד, אב"ד ריישא קג, קכד, קפא, קפב, רמ, שעג

הרב אהרן סורסקי הי"ו טז, עד, פב, פד, קכז, קמז, קס, קסא, קעח, קפד, רצא, שיז, שכ, שכד, שמג, שדמ, שנ, שנה, שפג

הרה"ק רבי אהרן מפינסק-קארלין זי"ע עז

הרה"ק רבי אהרן מקארלין ה"בית אהרן" זי"ע צ, קיח, שכ

הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל צג, קט

הרה"ק רבי אהרן מקוידנוב זי"ע קמח, שכב

הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע ה"שומר אמונים" רמז

הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל, מח"ס "עבודת פנים" עד, קנח, ריז

הרה"צ ר' אהרן מנחם מנדל טוווערסקי שליט"א רה

הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל מראדזימין זי"ע שנו

הגה"צ רבי אהרן צבי בריסק זצ"ל, אב"ד טשעקא קסד

הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע לח

הגה"צ רבי אלחנן היילפרין שליט"א, אב"ד גולדרס-גרין מ, מב, מז, צב, קכו, קלט, קפו, קצג, ריב, רכ, רכח, רעח, רצה, שכג, שכד, שצא, שצג

הרה"ג רבי אהרן היימן ז"ל קצט

הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד שמט

הרב אלתר אליהו הכהן פרידמן שליט"א קלט

הגאון רבי אלטר אליהו רובינשטיין זצ"ל גאב"ד אנטווערפען כא

הרה"ק רבי אלטר ישראל שמעון מנובומינסק זי"ע נט, שעו

הגאון רבי אליהו דושניצר זצ"ל רד

הגאון רבי אליהו מווילנא זצ"ל רמ

הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל טו, קכב, שעג

הרה"ג ר' אליהו נאה שליט"א רמה

הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל עז

הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל, אב"ד לודז רלד

הרה"ג ר' אליהו יצחק בריסק שליט"א, אב"ד טאשנאד-מאנסי קסד

הרה"ג ר' אלימלך גולדשטיין ז"ל עד, קסד, רכב, שנ

הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע י, יז, סב, צח, קנד

הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זי"ע תב

הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זי"ע רו, רטז

הרה"ק רבי אליעזר מויז'ניץ זי"ע ה"דמשק אליעזר" יא, קנז, קסג, רו, שנא

הרה"ק רבי אליעזר מטארניגראד זי"ע ה"נועם מגדים" קלה

הגה"צ רבי אליעזר פיש זצ"ל, אב"ד מאטע סאלקא כו

הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א יד, לט, סא, קסו, קפח, רכו, רנ, רעג, שיט, שסו

הרה"ק רבי אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע שכו

הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען זי"ע סד, עא, קנג

הגה"צ רבי אליעזר יעקב רוזניץ זצ"ל קכג

הרה"ק רבי אלכסנדר סנדר מקאמארנא זי"ע קיב

הרה"ק רבי אלעזר מליז'ענסק זי"ע שסד

הרה"ק רבי אלעזר מפאלטישאן זי"ע ל, קא, רנו

הרה"ק רבי אלעזר רובין מסאסוב זי"ע קפו

הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב זי"ע ע, קצז

הגה"ח רבי אפרים פישל סנדרוביץ ז"ל צב

הרה"ג ר' אפרים שרגא ויינגוט זצ"ל סה

הרה"ק רבי אריה יהודה לייבוש מאוז'רוב זי"ע קיד, קצה

הרה"ק רבי אריה לייבוש מז'מיגראד זי"ע קכד, רלז, רסט, ערה, ערה, שלב, שסז, שע

הרה"ק רבי אריה לייבוש ליפשיץ, אב"ד ווישניצא ה"אריה דבי עילאי" שכב

הרה"ק רבי אריה לייבוש רובין מציעשנוב זצ"ל קז

הרה"ח ר' אריה לייבוש שמרלר שליט"א קמב

הרה"צ רבי אריה מרדכי רבינוביץ זצ"ל, אב"ד בני-ברק טו, נו, סו, קעד, קעה, ער, שצד, תח

הגה"צ רבי אריה צבי פרומער הי"ד אב"ד קוז'יגלוב פ, קיז, קכא, קמז, קמח, רל, רלא, רמז, רנט, רס, רחצ, שא, שמז, שנח, שעב, שעז, שפב

הרב אשר ברגמן שליט"א שמג

הרה"ק רבי אשר (הגדול) מסטאלין זי"ע שצה

הרה"ג ר' אשר רוזנבוים ז"ל רמה

הרה"ח ר' אשר אנשיל רוזנברג שליט"א קלג

הרה"ג ר' אשר אנשיל יהודה מילר ז"ל כג, צב, קנז, קעט, קפז, רכז, רפד

הרה"צ רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל קיב

הגה"ח רבי אשר יונה וינברגר זצ"ל פט, קצז, רעח, שיב

הרה"ק רבי אשר ישעיה מראפשיץ זי"ע שכז

הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב הי"ד, ה"קדושת ציון" יז, צב, קכא, קלט, קפט, רמד, רעט, שט, תא

הרה"ח ר' בן ציון גרינפלד שליט"א רמד

הגה"צ רבי בן ציון וועזעל זצ"ל רעג

הגאון רבי בן ציון יאדלר זצ"ל שה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי בן ציון אריה לייביש מבאבוב שליט"א עב, קיז, קעב, רטז, רנו, ערב, רעז

הגאון רבי בנימין אדלר שליט"א נה, ע, עג, קטו, קסג, רמא, רעג

הגה"צ רבי בנימין מנדלזון זצ"ל, אב"ד קוממיות קו

הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצ"ל לד

הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זי"ע לה, קז, רכ

הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ זי"ע ה"אמרי ברוך"ד

הרה"ק רבי ברוך ממעז'בוז זי"ע סא, עג, קיז, קמו, קצה, ריט, רנ

הרה"ק רבי ברוך מסערט-ויז'ניץ זי"ע, ה"מקור ברוך" עו, קנא, קס, קסז, קצא, רה, רי, רכג, שדמ

הרה"ק רבי ברוך מקאמארנא זצ"ל רלה

הרה"ק רבי ברוך מריקא זי"ע ק, קכח

הרה"ק רבי ברוך מרדכי מקוידנוב זי"ע קלח

הרה"ק רבי ברוך פנחס מסקאליע זי"ע מ

הגה"צ רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל יד, קלה, רכח, רמא, רפט, שיב

הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבת טשעבין מב, רטז, שלז, שעו

הגה"ח רבי גד אייזנר זצ"ל, משגיח ישיבת "חידושי הרי"מ" ג, עז, קמ, קמה, רכב, רכט, רלח

הרה"ח ר' גרשון עמנואל סטאשעבסקי ז"ל ז, מו

הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע קז, רנא, שעה

הרה"ג ר' דוב בער שווארץ שליט"א מט

הרה"ח ר' דוב בעריש בוימגולד ז"ל רכז

הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלא זי"ע תז

הגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד זצ"ל, אב"ד טשעבין צו, קסג, רלא, שכג

הרה"ג ר' דוד אולבסקי שליט"א ריז

הגאון רבי דוד אופנהיים זצ"ל, אב"ד נ"ש ופראג ד

הרה"ק רבי דוד מזאבליטוב זי"ע לט

הרה"ק רבי דוד מזלאטיפולי זי"ע שיט

הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע רנב, רצב

הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ז, לו, מה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד מסטריקוב שליט"א נט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד מסקווירא שליט"א רסז

הגה"ח ר' דוד פאצאנאווסקי הי"ד שנח

הרה"ק רבי דוד מקשאנוב זצ"ל קב

הרה"ג ר' דוד אברהם מנדלבוים שליט"א לח, פח, רלד, שעז

הרה"ק רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע זי"ע מ, צח

הרה"ח ר' דוד לייב קרקובסקי זצ"ל שלב

הגה"ח ר' דוד מאיר וויס שליט"א שס

הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע נ

הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע שכו

הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע ע, קלח, קצג

הגאון רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל, אב"ד קראסנא רנז, שפז

הגה"צ רבי הלל מקאלאמייא זי"ע כא

הרה"ק רבי בנימין זאב וואלף מזבאריז' זי"ע שסח

הגה"ח ר' זלמן לייב אסטולין ז"ל עט, קכז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי חי יצחק מרחמיסטריווקא - ארה"ב שליט"א שסב

הגאון רבי חיים אחי המהר"ל מפראג זצ"ל ב

הגאון רבי אברהם חיים ברים זצ"ל לו, נא, קכו, רסא

הרה"ח ר' חיים גרוס ז"ל סג

הרה"ק רבי חיים וויטאל זי"ע של

הרה"ח רבי חיים ליבערזאהן זצ"ל שסח

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל קיא, שז, שמב, שפ

הגאון רבי חיים פאלאג'י זצ"ל נה

הגה"צ רבי חיים סופר זצ"ל, ה"מחנה חיים" תיא

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע, ה"דברי חיים" לה, מב, קסא, קפה, רז, ריט, רכח, רנ, שכא, שעב, שפב, שצג

הרה"ק רבי חיים מקאסוב זי"ע ה"תורת חיים" רפו

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שנ

הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל, גאב"ד אנטווערפען קלו

הגה"ח רבי חיים אליהו שטערנבערג ז"ל קעה, שפב

הרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש זי"ע ד, לט, קמז, רכב, רעג, שכט, שצז

הרה"ח ר' חיים יצחק שווירץ ז"ל ע

הרה"ק רבי חיים מאיר מויז'ניץ זי"ע, ה"אמרי חיים" ה, כז, לט, סג, סז, סח, עא, פג, צב, צג, קמד, קנה, רכה, רלב, רמ, רסא, ערה, שכג, של, שמ, שמב, שסז, תט

הרה"ח ר' חיים נטע כ"ץ ז"ל קכג

הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל מה

הרה"ח ר' חיים עוזר מרינובסקי ז"ל קנג

הגה"ח ר' חיים פנחס דרבמדיקר זצ"ל קלא

הגה"צ רבי חיים צבי עהרנרייך זצ"ל אב"ד מאד רצז

הרה"ח רבי חיים שאול ברוק זצ"ל קנח

הרה"ק רבי חנה מקאלאשיץ הי"ד שפב, שצ

הגאון רבי חנוך העניך זצ"ל אב"ד בעלזיץ יח

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע ז, שמו

הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק זי"ע קמה

הגה"צ רבי חנוך צבי הכהן לוין זצ"ל, אב"ד בענדין סט, פא, קסח

הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים זי"ע מסיגעט ה"קדושת יו"ט" קל

הרה"ג ר' טוביה פרינד שליט"א שפג

הרה"ח ר' יאיר שוורצמן ז"ל ו, קפח

הרה"ק רבי יהודה הורביץ מדז'יקוב - ירושלים זי"ע קפח, רו

הגה"ק רבי יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג זצ"ל שיח

הגה"צ רבי יהודה מושקוביץ זצ"ל מליסקא קנא

הרה"ק רבי יהודה ממעליץ זי"ע רפ

הגאון רבי יהודה רבינוביץ זצ"ל קמה

הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע, ה"שפת אמת" צד, ריב, רלג, רסז

הרה"ק רבי יהודה לייב אייגר מלובלין זי"ע, ה"תורת אמת" יד

הרה"ח רבי יהודה לייב היינה ז"ל שסג

הגאון רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל רח, שג

הרה"ח ר' יהודה לייב הכהן לוין ז"ל קכט, קכט, רמה, רפד, שז

הרה"צ רבי יהודה לייב סלונים זצ"ל רצב, רצט

הרה"ק רבי אברהם זרח אריה יהודה לייבוש מברעז'אן זי"ע קיט, שכז

הרה"ק רבי יהודה משה מאלכסנדר זי"ע קסב

הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין זי"ע שכד

הרה"ק רבי יהודה צבי מראזדל זי"ע ל

הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה זי"ע קמ

הגאון רבי יהושע בוימל הי"ד שעז

הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים הי"ד, אב"ד גאלאנטא תט

הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע כט, לו, מו, נג, רצג, שב, שמח

הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב זי"ע, ה"עטרת ישועה" רלב

הגה"צ רבי יהושע דייטש זצ"ל, אב"ד קטמון ט, כ, לד, קלג, קלו, רצב, שיג, שפז

הרה"ק רבי יהושע מטומשוב זי"ע רסד

הגה"צ רבי יהושע כ"ץ זצ"ל, אב"ד סאמבאטהעלי שסה

הגאון רבי יהושע מקוטנא זצ"ל רעג

הגה"צ רבי יהושע רייניץ זצ"ל אבד טשעטשאויץ שלז

הרה"ג ר' יהושע אשר וויסבלום שליט"א שסא

הרה"ק רבי יהושע העשיל ממאניסטרישטש זי"ע רל, שיא, שצט

הרה"ח ר' יהושע העשיל קטינא הי"ו שס

הרה"ח ר' יהושע זאב לערנער שליט"א מ, צו, קס, קעד, רסז, תד

הגאון רבי משה יהושע ליב דיסקין זצ"ל מבריסק כו, מז, רפ

הגאון רבי יהושע משה אהרנסון זצ"ל רנו

הרה"צ רבי יואל אשכנזי זצ"ל מטבריה פג

הרה"ק רבי יואל טייטלבוים זי"ע, אב"ד קירלהאזא קלה

הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ח, לט, סה, פג, קח, קכח, קכט, קמג, קסא, קעה, קעו, קצג, רא, רי, רכז, רמא, רסב, רסז, רפד, שכא, תד

הרה"ח ר' יואל שרייבר זצ"ל רכו

הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא זי"ע נא, קעב

הרה"ק רבי יוחנן (הראשון) מרחמיסטריווקא זי"ע שיט

הרה"ח ר' יונה צלר ז"ל קצ

הרב יונתן מלר שליט"א קלא

הגה"צ רבי יוסף באב"ד זצ"ל, אב"ד טארנאפל קפז

הרה"ק רבי יוסף מדומבראווא זי"ע מב

הרב יוסף הלפרין זצ"ל ממנשסתר א, מו, קנ, קצב, רפז, רצד, תיב

הרה"ח ר' יוסף ווייס ז"ל ממונקאטש קנט

הרה"ח ר' יוסף ליפשיץ ז"ל רו

הגה"ח רבי יוסף מנדלקורן ז"ל צט, קיב, שנז

הרה"ק רבי יוסף מפאפא זי"ע טו, מב, סב, קי, קלב, רכו, רסז, שכו

הגה"ח ר' יוסף פאצאנאווסקי הי"ד סה, רפח, שנח, שנט, שצח

הרה"ק רבי יוסף מראדוויל זי"ע כ

הרה"ח ר' יוסף שינברגר ז"ל רמב

הגה"צ רבי יוסף אליעזר וועלטפרייד הי"ד שסה

הגה"צ רבי יוסף אלימלך כהנא הי"ד אב"ד אונגוואר קסט

הרה"ק רבי יוסף אלטר מראדוויץ זצ"ל ז

הגאון רבי יוסף דב מבריסק זצ"ל, ה"בית הלוי" קנו, רכה, שצא

הגאון רבי יוסף דב סולוביצ'יק זצ"ל כח

הגאון רבי יוסף חיים מבגדד זצ"ל מז

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל קסה, רכז, רמא, דש, שז, שכד, שע

הבחור יוסף יום טוב הלברשטאם הי"ד צ

הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זי"ע, ה"אמרי יוסף" כ, צט, ז

הגאון רבי יוסף נחמיה קארניצער זצ"ל צז

הגה"ח ר' יוסף ניסן לובינסקי שליט"א קמג, רג

הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל, גאב"ד ירושלים לב, נג, עד, עו, קמז, קע, קצח, רמד, רסה, שס

הגאון רבי יוסף שאול נאטנזוהן זצ"ל רכ, שצה

הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' רצ, שיז, שמג

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל צז, ריח, שטז, שנה

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שג

הרה"ח ר' יחזקאל מנדל ז"ל רנא, שצו

הרב יחזקאל סולומון הי"ו פז, קלב, שלח

הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע שלד, שצט

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע קפה, רכא, שיח, שכא, שפב

הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זי"ע צג, ש, שלט, שמט

הרה"ק רבי יחיאל מאיר מלומאז' זי"ע פה

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע קג

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב שליט"א שפג

הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל קלד, רפט

הרה"ג ר' יחיאל מיכל שטרן שליט"א ב, שנט

הרה"ק רבי ייבי מאוסטראה זי"ע רפח

הגאון רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל, ה"ישועות יעקב" רלט, שסא

הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זי"ע נו, קצד

הרה"ח ר' יעקב הלוי יוזשעף שליט"א קכד

הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע ח, קנד, קס

הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל כה

הרב יעקב אהרן לנדוי שליט"א רנח

הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע שכד

הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב זי"ע מא, קכח, קצב

הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א צח, רכט, שצה

הגה"ח רבי יעקב יהושע פרומן ז"ל טז, קנט

הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע רה

הרה"ק רבי יעקב יוסף מספינקא זי"ע ריד

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע רפז

הגה"צ רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד מפאפא זצ"ל סא, צב, קצ

הרה"ק רבי יעקב יצחק (החוזה) מלובלין זי"ע יד, יט, יט, נה, קא, קלט, קנ, קפג, רנ, ערב, שנא

הרה"ח ר' יעקב יצחק ליפשיץ הי"ו שו

הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימאן זצ"ל, רב דחסידי בעלזא במונטריאל קנב, קצא

הרה"ק רבי יעקב יצחק מפשיסחא זי"ע, "היהודי הקדוש" א, קעז, רפב, דש, שמט

הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי מסטייפלא זצ"ל כג, שמז, שצד

הרה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א עג, רמז

הרב יעקב מיכאל דשייקאבס הי"ו כה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב מנדל מבוהוש שליט"א רסו

הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל דש

הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע רי

הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב זי"ע רצו

הגאון רבי יעקב קאפיל רייך זצ"ל קפו

הגה"ח ר' יעקב שמחה אורליק ז"ל קצב

הרה"ק רבי יעקב שמשון מקאסוב זי"ע קב

הרה"ק רבי יעקב שמשון משפיטובקא זי"ע נח, קנז, שדמ

הרה"ק רבי יצחק מאמשינוב-ארה"ב זי"ע יד, קלח, תט

הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זי"ע סד, קז, קצ, קצו, ריב, רלד

הרה"ק רבי יצחק (השני) מבוהוש זי"ע פד, רסד

הרב יצחק גרשטנקורן ז"ל ע, שב

הגה"צ רבי יצחק הכהן הוברמן מרעננה זי"ע שעא

הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין זי"ע נ, נז

הגה"ח רבי יצחק הלוי הורוביץ הי"ד (ר' איטשע מתמיד) קלט

הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע קכט, קעב, שא, שלד

הגאון רבי יצחק ווייס זצ"ל, אב"ד ווערבוי פ, צג, קנ, קפ, רלד, רלט, עדר, תה, תח

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, אב"ד רמת-אלחנן שנא, שנא, שצה

הרה"ק רבי יצחק לוריא אשכנזי זי"ע "האריז"ל" של

הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע שכז

הגאון רבי יצחק הכהן פייגנבוים זצ"ל, ראב"ד ווארשא ו, כה, שיד

הגאון רבי יצחק פלקסר זצ"ל שא

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע רצ

הגה"ח ר' יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל רמט

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זי"ע קצה, שלח, תיג

הרה"ח ר' יצחק אייזיק זעליקאוויטש ז"ל רמז, שטו

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מספינקא הי"ד, ה"חקל יצחק" קלב, רח, שיג

הגאון רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל רפט

הרה"ח ר' יצחק דוד לידר ז"ל קלח, רפח, רצה, שכב

הגה"ח רבי יצחק דוד הכהן פרידמן זצ"ל שצח

הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק (הגרי"ז) מבריסק זצ"ל מז, קד, קט, קטו, רלו, רנח, רפט, שג, שפ, שפא

הרה"ק רבי יצחק זעליג מסוקולוב-קאצק זי"ע צ, קנח, רט

הגה"צ רבי יצחק טוביה וויס שליט"א עח

הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל קמג

הגאון רבי יצחק יהודה טרונק זצ"ל, אב"ד קוטנא קה

הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית קכה, קעז, רלג, שסג, תיב

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע, ה"חידושי הרי"מ" ט, יב, נג, קיד, קכ, ריז, רלד, רצא, שכא, שמט, שנד, שסג

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק מנחם מטאלנא שליט"א קעב

הרה"ק רבי יצחק מנחם מנדל מאלכסנדר זי"ע שלג

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד חוג חת"ס לג, עג, פו, קעז, קפג קצה, רכד

הגה"צ רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד זצ"ל קד

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגוט זי"ע ה"ייטב לב" פז, קל

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז-קלויזנבורג זי"ע י, יא, לה, נד, סג, סד, סט, פא, פב, קטז, קכה, קכה, קמב, קעא, קעח, ריט, רס, רסא, רסח, רעח, רעט, רפב, שו, שיד, שסה, שסט, שעה, תיא, תיד

הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע רכו, רמג

הרה"ק רבי ירחמיאל צבי יהודה מביאלא-פשיסחא זצוק"ל קב, תט

הרה"ג רבי ישי יעקובוביץ שליט"א שצט

הרה"ק רבי ישכר בער מראדושיץ זי"ע קלד

הגה"צ רבי ישכר בער רוטנברג זצ"ל, אב"ד וואידיסלאב ריב

הרב ישכר בעריש רובין שליט"א מג

הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע כה, לא, קב, קכג, קכג, קכה, קעג, רג, רס, שי, שכו, שמג, שמח, שצ

כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא שליט"א פא, קמט, קנז, שלה

הגאון רבי ישכר שלמה טייכטאל הי"ד סב, קפז, רצט, שז, שח, שלד

הרה"ק רבי ישעיה מושקאט מפראגא זי"ע רצ

הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל רסט

הרה"ק רבי ישראל מבלאז'וב זי"ע מא, רז

הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע י, כה, כח, לד, סא, קכ, קנ, קצט, ריז, רסד, רפז, שיב, שמז, שסד

הרה"צ ר' ישראל ברגר ז"ל ערב

הרה"ק רבי ישראל מגור זי"ע, ה"בית ישראל" ט, יט, כא, כח, לו, לח, נג, ס, סה, סו, צא, קט, קיא, קכח, קל, קמב, קסד, קצג, רד, רכא, רצ, שטז, שיט, שכא, שנט, שעא, תו

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל קלא

מרן אדמו"ר רבי ישראל מויז'ניץ שליט"א שלח, שעד

הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע נ

הרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ זי"ע, ה"אהבת ישראל" יא, קכט, קסו, קצז, רנ, רסב, שפד, שצג

הרה"ק רבי ישראל טויסיג זי"ע ממאטרסדורף קכו

הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע א, עג, קכג, קסז, קעד, קצא, רו, ריג

הגה"ח רבי ישראל לוריא שליט"א פד, צד, רנד, שלא, שלו

הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זי"ע ב, ער, שסב

הרה"ק רבי ישראל מסדיגורה זי"ע רכח

הרה"ק רבי ישראל מסטאלין זי"ע שיט

הרה"ג ר' ישראל פרידמן שליט"א רג

הרה"ק רבי ישראל (המגיד) מקאזניץ זי"ע לח, רעח, רפו, רפח

הרה"ח ר' ישראל קלפהולץ ז"ל כה, לא, לז, עא, צה, קכו, קמו, קעד, רד, רס, שג, שצ

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע מא, פג, רסו, שסא

הרה"ח ר' ישראל רוזנצוויג זצ"ל קעב

כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל אברהם מסקולען שליט"א קנג

הרה"ג ר' ישראל איסר הכהן פייגנבוים הי"ד ו, שיד

הרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק זי"ע קמט

הרה"ג ר' ישראל דוד הארפענעס שליט"א קטו

הרה"ק רבי ישראל דן ממודז'יץ זי"ע פט, רטו

הגאון רבי ישראל זאב מינצברג זצ"ל קמז

הרה"ג ר' ישראל חיים אשרי שליט"א מה, קנח, רא, ריב, שכ

הרה"ח ר' ישראל יעקב יעקובוביץ שליט"א שיב

הגאון רבי ישראל יצחק פיקארסקי זצ"ל, ראש ישיבת ליובאוויטש שיב

הגה"צ רבי ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל רכט

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, ה"חפץ חיים" נז, פא, צו, קי, קטו, קמא, קסב, רד, רלז, רלח, רלט, רמה, רמו, רנז, שיז, שנז, שעט, שצד

הגה"צ רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית עו, קלג, רמד, רסה

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע סו, קכז, רסב, ער, שמז, שמח, תד

הגה"ח רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל קיט

הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל שסד, שצו

הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין הי"ד צ

הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע, ה"אמרי נועם" קיב, רטו, רעו, שיב

הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע רעג, רעז

הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, ראש ישיבת חכמי לובלין מב, מו, פח, ריג, רמט, רנד, רנה, רנז, רנח, רפה, תז

הרה"ג ר' מאיר זאב לעוו ז"ל מו"צ במעזריטש מט

הגה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא זי"ע צט, רג, רפט

הגאון רבי מאיר יהודה לייבוש מלבי"ם זי"ע שדמ

הרה"צ רבי מאיר ישראל איסר הכהן פרידמן זצ"ל מו, תב

הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א רד

הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל, ה"אור שמח" קנג

הרה"ח ר' יחיאל מיכל אהרן וינברג ז"ל פד

הרה"ג ר' מיכאל אריה ראנד שליט"א קלט

הרה"ח ר' מנדל שטיינמץ ז"ל של

הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע קלח, תח

הגה"ק רבי מנחם ברודי מקאלוב זצ"ל, ה"באר מנחם" כו

הגה"צ רבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ זצ"ל לב

הגה"צ ר' מנחם מונדרר זצ"ל רו

הגאון ר' מנחם זצ"ל אב"ד קאזמינקי מח

הרה"ח ר' מנחם אבינועם מקובר הי"ו רמד

הגה"ח רבי מנחם מנדל בודק זצ"ל שכד

הגה"ח ר' מנחם מנדל ברייאר ז"ל קעא, קצו, רז

הרה"ק רבי מנחם מנדל מגלאגוב זי"ע לב

הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעפסק זי"ע קכז

הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ זי"ע, ה"צמח צדיק" כ

הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישאווא זצוק"ל ח, נ, קעט, קעט, ריד, רמב, רעו, דש, שה, שעא, תיג

הרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זי"ע, ה"צמח צדק" פד

הרה"ח ר' מנחם מנדל נובקוב ז"ל עז

הגה"ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק זצ"ל שיח

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע נו, ס, סה, קיט, קפג, קפז, ריב, רמד, רס, של, שכח, שנג, שסח, שעו

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע רא, שלח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי מנחם נחום מטשערנאביל שליט"א פז, צו, קכח, קלג, קעו

הגאון רבי מנחם צבי איזנטשאט זצ"ל צז

הגה"צ רבי מרדכי אלרייך זצ"ל לח

הרה"ח ר' מרדכי בוימל ז"ל שג

הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זי"ע קנז, רצג, שי, שלה

הרב מרדכי גרליץ שליט"א רסד

הגאון רבי מרדכי הענא זצ"ל אב"ד האמבורג קצד

כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מויז'ניץ-מאנסי שליט"א קעב, רסג

הרה"ק רבי מרדכי (המגיד) מטשערנוביל זי"ע קמט

הרה"ק רבי מרדכי לעטניר זצ"ל ערב

הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע רעא

הרה"ק רבי מרדכי מסטאבניץ זי"ע ז

הרה"ק רבי מרדכי מקוזמיר זי"ע שמח, שמח

הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע קג

הרה"ח ר' מרדכי אהרן פישמאן ז"ל קכז, רלד

הגה"צ רבי מרדכי אריה הלוי הורביץ זצ"ל, אב"ד באנילא יב, כב, צה, קסו, רסב, רצא, שכד, שמה, שמט, שפה, שצג

הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפל זי"ע קסא

הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלונים זי"ע יח, מא, ל, סח, פד, צה, קב, קיח, קצו, רכב, רצ, שכב, שכט, שלב, שעה

הרה"ח רבי מרדכי חנה פוקס ז"ל ח, סא

הגה"צ רבי מרדכי יהודה לייב ווינקלר זצ"ל, אב"ד מאד צא

הגאון רבי מרדכי יעקב ברייש זצ"ל צו

הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורה זי"ע קט, רכח, רסט

הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע קעא, קצח, ר, רז, רסו

הרה"ק רבי משה מבאיאן-קראקא הי"ד שעו

הרב משה בלוי ז"ל שז

הרה"ק רבי משה גרינוואלד זצ"ל ה"ערוגות הבושם" סב, קעג, שנט

הגה"צ רבי משה הגר זצ"ל, ראש ישיבת סערט-ויז'ניץ תי

הגה"צ רבי משה וואלפסון שליט"א, משגיח ישיבת "תורה ודעת" שצג

הגאון רבי משה טרשצ'נסקי זצ"ל קנג

הרה"ק רבי משה מלעלוב זי"ע ה

הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע כ

הגאון רבי משה סופר זצ"ל, ה"חתם סופר" נה, קפח, קצ, רלו, שלט, שנה, שסג, תח, תיא

הגה"צ רבי משה פארהאנד זצ"ל אב"ד מאקאווא שנ

הרה"ק רבי משה מקאסוב זי"ע שפה

הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע פד

הרב משה רייס שליט"א קלד

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א קסג

הגאון רבי משה שיק זצ"ל, המהר"ם שיק קלג

הרה"צ ר' משה אהרן הלברשטם הי"ד עט

הרה"ח ר' משה אהרן רינגל הי"ו רצג

הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, משגיח ישיבת קמניץ טו

הרה"ג ר' משה אליעזר קרוס ז"ל צה

הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאזניץ זי"ע רכ, רפח, שנד

הגה"צ רבי משה אריה לעוו זצ"ל, אב"ד טעמשוואר רי

הגה"צ רבי משה זאב פרידמן זצ"ל אבד"ק יפו שכו

הרה"ק רבי משה יהושע מויז'ניץ זי"ע, ה"ישועות משה" עה, ק, רטו, רמ, רפו, רפח, רפט, שכה, שעד, תו

הגה"צ ר' משה יוסף טייטלבוים זצ"ל אב"ד אוהעל מה

הרה"ק רבי משה יחיאל מאוז'רוב זי"ע קיד, קמז, קצה, שלו

הרה"ג ר' משה יעקב קנר שליט"א תד

הרה"ק רבי משה יצחק מפשעווארסק זי"ע צח, קס, שצ

הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב זי"ע מב, שסו

הרה"ק רבי משה מיכל זצ"ל אב"ד ביאלה קפז

הרה"ג ר' משה מנחם טויבנפלד שליט"א רסח

הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע נב, קל, קצז

הגאון ר' משה נפתלי אולמאן זצ"ל נב, קצט

הגה"צ רבי משה נתן נטע למברגר זצ"ל אב"ד מאקאווא סח, רלא, שפה

הגאון רבי משולם דוד הלוי סולבייצ'יק שליט"א, ראש ישיבת בריסק שצא

הרה"ק רבי משולם זושא מאניפולי זי"ע יח, עה, צח, קעג, שלח

הרה"ק רבי משולם זושא מטשערנאביל זי"ע קכח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי משולם פייש מטאהש שליט"א קנ

הרה"ק רבי משולם פייביש מברעז'אן זי"ע שכז

הרה"ק רבי נח מלעכאוויטש זי"ע רצב

הרה"ח ר' נח גד וינטרויב ז"ל מא, נג, רנז, שפ, שפט

הגאון רבי נח נפתלי מקוברין זי"ע רנט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי נחום דוב מבאיאן שליט"א קח, קצח

הרה"ג ר' נחום מאיר גערמאן שליט"א ק, רו

הרה"ק רבי נחום מרדכי מנובומינסק זי"ע נט, שעו

הרה"ג ר' נחמיה מנדל שליט"א שצב

הגה"צ רבי נחמן כהנא מספינקא-ב"ב זצ"ל שצד

הגה"צ רבי נטע פריינד זצ"ל קלא, שסז

הרה"ג ר' ניסן צוויבל שליט"א שטז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי נפתלי מטשאקאווא שליט"א עו, רמד, שכא

הגה"צ רבי נפתלי הכהן שווארץ זצ"ל, אב"ד מאד רפ, שנח, שפד

הרה"ק רבי נפתלי הירץ מלעכוויטש זצ"ל רעא

הגאון רבי נפתלי הירץ מייזליש זצ"ל שפח

הרה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע נה, צא, קפט, רפ, רפו, שמא, שעט

הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע קא, קלד, קצז

הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל, אב"ד ור"מ קרית אגוד"י ב"ב כד, קי, קפה, קפט, רמו, של, שמ, שסד, שעט, שפד, תיב

הגה"ח רבי נתן לובארט ז"ל קצג, רט, ריח, רפו

הגאון רבי נתן לייטער הי"ד רג

הרה"ח ר' נתן אלי' רוט הי"ו ח, סח, עא, פג, רמ, רמב, רסא, ערה, שנב

הרה"ק רבי נתן דוד מביאלעברזיק זצ"ל צט

הרה"ק רבי נתן דוד משידלאווצא זי"ע טו, שלט

הרה"ח ר' נתן יודא שישא שליט"א נג

הרה"ק רבי סיני מז'מיגראד זי"ע קסב, רכ, רכא, רנ, רסט, רפ, שכא, שעב

הרה"ח ר' עזריאל זעליג וינברג ז"ל צז

הגאון רבי עקיבא סופר זצ"ל, אב"ד פרעשבורג קפט, שסג

הרה"ק רבי פנחס מדינאוויץ זי"ע קנא, קצט, רב

הגאון רבי פנחס חודרוב זצ"ל, אב"ד טויסט כב

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע קג, קסה

הרה"ח ר' פנחס יעקב לוין ז"ל שצב

הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זי"ע, ה"פני מנחם" ב, עח, פט, קיד, רלג, רלט, שכ, שפא

הרה"ק רבי פנחס מנחם אלעזר מפילץ זי"ע צד, קכ, ריט, רלד, רצה, של, שמט

הגאון רבי צבי זצ"ל ה"חכם צבי" כג, קס

הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאז'וב זי"ע ה"צבי לצדיק" מ

הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע ה, קא, קנט, רסד, שנב, שצז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי אלימלך מצאנז שליט"א כט, מח, נד, סט, קטז, קכה, קנב, קעו, רעט, שע

הגה"ח רבי צבי דוד גלאזר ז"ל עה

הגאון רבי צבי הירש אורנשטיין זצ"ל רעג

הרה"ק רבי צבי הירש דישקעס זצ"ל רנ

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב זי"ע ל, מח, קנ

הרה"ק רבי צבי הירש מטומשוב זי"ע ריב

הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל, אב"ד וויטצען קפ, ריא, שכח

הרה"ק רבי צבי הירש ממונקאטש זי"ע, ה"דרכי תשובה" ז, יז, עה, ריג, שלג, שמה, שסו, שעח, ת

הרה"ק רבי צבי הירש מרודניק זי"ע רעח

הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע מ, קסא, רסג, שסא

הגה"ח רבי צבי יהודה ממלוק ז"ל קפד, שנג

הרה"ח ר' צבי יעקב אבראהאם ז"ל מח, קיא, ריא, רכז, רלב, עדר, שפה

הגה"ח רבי צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל סז, קלט, ריב, שעו

הגה"צ רבי צבי מאיר רבינוביץ זצוק"ל, אב"ד ראדומסק רלה

הגה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע לו

הרה"ח ר' קלמן שטקל הי"ו רטו

הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא הי"ד קכב

הרה"ק רבי קלמן קלונימוס מקראקא זי"ע, ה"מאור ושמש" י, שפו

הרה"ק רבי ראובן מזארנאווצא זי"ע לד

הרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע קסו

הגה"צ רבי רפאל גרוס זצ"ל קל

הגה"צ רבי רפאל זילבער זצ"ל, אב"ד פריימאן צד, קמח, קע

הרה"ח ר' רפאל כ"ץ הי"ו ריז

הגאון רבי רפאל דוד אויערבאך זצ"ל שפא

הרה"ח ר' רפאל נחמן הכהן ז"ל קסז

הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, ראש ישיבת שפת אמת עח

הגה"צ רבי שאול בראך זצ"ל, אב"ד קאשוי רסח

הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ זי"ע מה, פו, קמ, רמט, ער, רצו, שו, שלה, שסא, שסב, שעג

הגה"צ רבי שאול משה זילברמן זצ"ל, אב"ד וויערשוב יג, קלז

הרה"ג ר' שילה רפאל ז"ל כא

הגה"צ רבי שלום בראנדער זצ"ל נד, נט

הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע לו, עא, פא, צה, קא, קמ, ריז, רנו, רסד, רסז, שיא, שנא

הגה"ק רבי שלום יאללעס זצ"ל מט

הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע ק

הרה"ק רבי שלום מקאמארנא זי"ע שכט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שלום מקאמארנא זי"ע שפט

הרה"ק רבי שלום מקוידנוב זי"ע קלח, קמט

הרב שלום מאיר ולך שליט"א כז, רפא

הגאון רבי שלום מרדכי הכהן (המהרש"ם) זצ"ל, אב"ד ברעז'אן כ, עא

הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל נז, קד, קכב, קמד, רח, דש, שכא, שעד

הרה"ק רבי שלום נח מסלונים זי"ע, ה"נתיבות שלום" לה, נז, עד, פב, קז, קטו, קטז, קסז, ר, רמג, רנח, שלא, שלב, שלו, תז

הרה"ק רבי שלמה (הראשון) מבאבוב זי"ע קסח, רמז, רעז, שיא, שנג, שסט, שצג

הרה"ק רבי שלמה (השני) מבאבוב זי"ע כט, עב, קיז, קכו, קלט, קפב, ריז, רנב, ערב, רעט, רפז, שט, שסא

הרה"ג ר' שלמה גולדהבר שליט"א קיג, רעו

הרה"ח רבי שלמה גולדשטוף ז"ל, חדב"נ הגאון מטשעבין זצ"ל שצז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל-ארה"ב שליט"א קעג

הרה"ק רבי שלמה ממונקאטש זי"ע ז, ריג

הרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע קלה, קפו

הגאון רבי שלמה סופר זצ"ל, אב"ד בערגסאז קפח, שנה

הגה"צ רבי שלמה צוקער זצ"ל, אב"ד האללאס כו, קנה, קנו

הגרה"ח ר' שלמה פרידמן ז"ל מפריסטיק שיט

הגה"ח רבי שלמה קאליש ז"ל שטו

הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע קמח

הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדומסק זי"ע, ה"תפארת שלמה" רלה, רמ

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל רמה, שסד, תיד

הרב שלמה זלמן זוננפלד שליט"א קסה

הגה"צ רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד, אב"ד שאמלויא יח, כד, מד, נב, קנח, רכג, רמב, רחצ, שנו, שס, שסה, שפח, תה

הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל, אב"ד טענקא יא, לא, מג, סב, פה, פו, פז, קעח, ריח, רנא, רסב, שיא, שיג, שכח, שמב, שנא, שסח, תד

הרה"ק רבי שלמה חנוך מרדומסק הי"ד שפט

הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד מראדזימין זי"ע שנו

הרה"ח ר' שלמה יעקב גלבמן הי"ו סו, קח, קכח, קל, קסא, רפה

הרה"ג ר' שלמה צבי גוטמן שליט"א רסב

הגה"ח רבי שמאי גינזבורג ז"ל שפח

הגה"ח ר' שמואל הורביץ זצ"ל שמט

הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א נט, עו

הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש זי"ע קסז

הגאון רבי שמואל מאדלינגער זצ"ל רנט

הרה"ק רבי שמואל מסוכטשוב זי"ע ה"שם משמואל" ג, סו, פ, קמו, ר, ר, רב, ריט, רכז, רלח, רמט, רסו, רפב, רפב, רצט, שיז, שלד

הרה"ק רבי שמואל מסלונים זי"ע ה"דברי שמואל" פד, רמו, שז, שסד

הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל, אב"ד ירושלם קיג

הרה"ג ר' שמואל עהרנפעלד זצ"ל, אב"ד מאטרסדארף סט

הגה"צ רבי שמואל ענגיל זצ"ל, אב"ד ראדומישלא רכ, רצה, שב

הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא זי"ע רכב

הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל תג

הרה"ק רבי שמואל שינאווער זי"ע ו, קעח, ריא

הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין זי"ע שלא, שסט

הרב שמואל אבישי שטוקהמר שליט"א רמט, שכג

הגה"ח רבי שמואל אהרן לידער שליט"א קעז, שמח

הגאון רבי שמואל אהרן מילער זצ"ל רעז

הגה"ח ר' שמואל אהרן פלדמן זצ"ל תיד

הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זי"ע רצו

הגאון רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצ"ל קלב, רפה

הגה"צ רבי שמואל דוד אונגאר זצ"ל, אב"ד נייטרא סה

הגאון רבי שמואל דוד וואלקין זצ"ל שעט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שמואל דוד מצאנז-קלויזנבורג שליט"א רס

הגה"צ רבי שמואל זאב הלוי ראטה זצ"ל, ראב"ד מחזיקי הדת קמה, קעא, שסד

הרה"ח ר' שמואל יצחק בורנשטיין (לוקווער) ז"ל שטז

הגה"ח רבי שמואל יעקב רובינשטיין ז"ל, אב"ד פאריז עב, רכד

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שמואל יעקב מתולדות אברהם יצחק שליט"א לג, לד, שסז, תב

הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר זי"ע, ה"תפארת שמואל" ג

הרה"צ רבי שמואל צבי ווייס זצ"ל ראב"ד מונקאטש קמב

הרה"ק רבי שמואל צבי מספינקא וויליאמסבורג זי"ע צ, שיג

הגאון רבי שמואל שמעלקא טויבש זצ"ל, אב"ד יאס קנב

הרה"ק רבי שמחה בונם מגור זי"ע, ה"לב שמחה" ט, טו, עח, צט, קטז, קיט, קפה, קצ, ריז, רנד, רפא, רפב, שצב

הגאון רבי שמחה בונם סופר זצ"ל, בעל "שבט סופר" קנה

הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע ו, ס, קכח, קסב, קעב, רב, ריא, שלד

הגאון ר' שמעון הירשלר זצ"ל עא

הגה"צ רבי אברהם שמעון מזעליחוב הי"ד, משגיח יח"ל עו, רסח, שלט

הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב זי"ע קעו

הגה"צ רבי שמעון לעמבערגער שליט"א, גאב"ד מאקאווא שעא

הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל, אב"ד קראקא שלט

הרה"ק רבי שמעון מסקערנאוויץ זי"ע ע

הרה"ג ר' שמעון זאב עהרנרייך זצ"ל קנח

הרב שמעון יוסף מלר שליט"א רלו, שפא

הגה"צ רבי שמעון ישראל פאזען זצ"ל, אב"ד שאפראן לג, רנב

הרה"ק רבי שמעון נתן נטע (השני) מלעלוב זי"ע קיט, קעג, קצג, רז, רנז, רצג, שיח, שנד, שסב

הגאון רבי שמשון מאוסטרופולא זי"ע רלט

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע פד, צה

הגה"ח רבי שניאור זלמן פראדקין זצ"ל, אב"ד לובלין ה"תורת חסד" רכט

הרה"ק רבי שרגא יאיר מביאלבירזיג זי"ע מב, צט

הגאון רבי שרגא פייוויש שנעבאלג זצ"ל, אב"ד לונדון שמב, ת

כ"ק מרן אדמו"ר רבי תנחום מאוז'רוב שליט"א שלו

 

מפתח ספרים:

 

אביר הרועים - סוכטשוב קפד, שנג

אבן שלמה - שאמלויא קנח

אבן שתיה החדש קג

אבני המקום - שאמלויא יח, כד, מד, רכג, שס, שפח

אבני זכרון קלה, רלט

אגודת אזוב רכז

אגורה באהלך עולמים קנב

אגרא דפרקא - דינוב ה

אגרות הר"ב קו

אדמור"י בעלזא כה, לא, לז, עא, צה, קכו, קמו, קעד, רד, רס, שג, שצ

אדמור"י גור קכט

אהל מועד - לעלוב ה, שלג

אהל שלמה רלה

אוהב שלום - קאמינקא ק

אוצר דרשות ומאמרים קיד

אוצר המכתבים פט

אוצר ישראל קעב

אוצרות רבותינו מבריסק רנח

קובץ אור אברהם קל

אור אלחנן שנ

אור הצפון - בעלזא קכג, קנז

אור זרוע לצדיק - גור קטז, רנד, רפא

אור חיינו סג

אור לנתיבתי נד

אור פני יהושע תט

אור פני יצחק ו, כה, שיד

אורחות חיים - ויז'ניץ עה, ק, רפו, רפח, רפט, תו

אלף כתב צג, קנ, קפ, קפז, רלד, רלט, תה, תח

אם הבנים שמחה שלד

אמונת עתיך שצג

אמירה יפה עד, קסד, רכב, רסז, שנ, שצד

אמרי אברהם קו, שסו

אמרי אמת - גור שלז

אמרי אש - מודז'יץ רטו

אמרי דבש מט, שכט

אמרי דעת קלה, רנה, רנח, תז

אמרי יהודה - ברעזאן קיט, שכז

אמרי יוסף קלז, רח

אמרי קדוש - סטרעליסק לח

אמרי קודש - אמשינוב יד

אמרי קודש - באבוב עב, קיז, קעב, רטז, רנו, ערב, רעז

אמרי קודש - באיאן קצח

אמרי קודש - קאמארנא קיב, רי, רלה, שכט, שפט

אמרי שמאי שפח

אמת ואמונה - קאצק נו, שכח, שסח

אמת ויציב קיב, שפד

אסיפת מכתבים קלח, שטז

אספקלריה המאירה פג

ארון עדות מב

ארז בלבנון צד, קמח, קע

ארחות רבינו כג

ארי שבחבורה שכב

אריה שאג - ז'מיגראד רלז, רסט, ערה, ערה, שלב, שסז, שע

ארץ החיים שסח

שו"ת ארץ צבי - קוז'יגלוב פ, קיז, קמז, קמח, רל, שעז

ארץ צבי - קוז'יגלוב קכא, רלא, רמז, רנט, רס, רחצ, שא, שמז, שנח, שעב, שפב

אש תמיד - מודז'יץ פט

באר משה - אוז'רוב קיד, קצה

באר משה - קאזניץ רכ, רפח

באר שלמה כו, קנה, קנו

באר שרים מ

בארת המים רלט

בחצר הקודש - סקווירא רה

בחצרות החיים - צאנז רסב, תיד

בטאון ויז'ניץ שכג

בטוב ירושלים שה

ביכורי אביב פה

בישישים חכמה מא, נג, רנז, שפ, שפט

בית אהרן - קרלין קיח, שצה

בית אולפנא מח, קיא, ריא, רכז, רלב, עדר, שפה

בית דלי קלח, רפח, רצה, שכב

בית הלחמי ט, כ, לד, קלג, קלו, רצב, שיג, שפז

בית ומנוחה טו

בית יעקב שצב

בית סופריהם שג

בית צדיקים - באבוב קפט, רנג

ביתו נאוה קודש קסח, קצח

בלבת אש - אוז'רוב קמז

במדבר יהודה קעב, ערב

במחיצת רבינו כה

במחיצת ר' גד'ל רכב

בן יהוידע מז

בן לאשרי שעא

בסופה ובסערה שדמ

בעל דמשק אליעזר שנב

בפיקודיך אשיחה רסח

בצילא דמהימנותא - צאנז כא, כט, מח, נד, נט, סט, קטז, קכה, קנב, קעו, רעט, רפ, שע, שעא

ברכת אברהם - סלונים קסו

ברכת אהרן - ריישא קפא, קפב

ברכת טוב שלו

ברכת משה - סערט-ויז'ניץ תי

ברכת צבי קב, תט

ברכת שמעון שלז

בשם מרדכי רצא

גאון וחסיד עט, קכז

גבורות הארי קכד

גדול בישראל - טענקא פז

גדולת הצדיקים ז, מו

גדולת יהושע רי

גדולת מרדכי - קוזמיר שמח

גן הדסים רסה

גנזי ישראל - טשורטקוב עג, קכג, קסז

גשמי ברכה עא

דבר ההתאחדות עח

דבר צבי קפ, ריא, שכח

דברות קודש - באבוב צא, רפו, שמא

דברות קודש - בעלזא קמט, שלה

דברות קודש - לעלוב קעג, קצג, רז, שסב

דברות קודש - סטריקוב תב

דברות קודש - תולדות אברהם יצחק לג

דברי אמונה רסט, רעח, שפו

דברי אפרים צב

דברי דוד - טשורטקוב נא

דברי חנה - קאלאשיץ שפב

דברי יצחק קנט

דברי ישראל - מודז'יץ ב, רמט, שצט

דברי נפתלי - טשאקאווא עו, רמד, שכא

דברי שלום קלח

דברי שמואל - ראטה קמה, קעא, שסד

דברי שמואל- סלונים רמו

דברי תורה - טשערנאביל צו, קכח, קלג, קעו

דברי תורה - מונקאטש ד, לט, שצז

דברי תורה - צאנז י, קכה

דברי תורה - צאנז-קלויזנבורג לה, סג, סד, פא, פב, קעא, ריט

דברים על הפרשה ריז

דובר צדק לו

דודאים בשדה לד

דמשק אליעזר - ויז'ניץ קסג, רו

דרכי דוד קב

דרשות לחם שלמה - שאמלויא נב, שסה, תה

דרשות מהרי"ץ לב, קצח

דרשות שבט הלוי נט

האיש על החומה קסה

קובץ הבאר מט, קצט, רנט, שסה

הגאון הקדוש מווישאווא ח, רמב

הגש"פ מפי ספרים וסופרים קפח, רנ

הגש"פ שיח יצחק פ

הדרש והעיון קג, קכד, רמ, שעג

הוא היה אומר רמט

הועידה העולמית קח

ספר הזכרון  להגרי"י פרנקל קמד

החכמה מאין רו

היכל הבעש"ט עז, רעא

היכל קאצק קפז

הכנה דרבה רפ

הכשרת האברכים קכב

הליכות קודש - סטראפקוב צ, קכט

הליכות שלמה שסד

המודיע - תוספת עד, פב, קלד, קלז, קלט, קפד, רנח, שכ, שס, שפג, שפג, תד

הקול אריה רחצ

הראשון לשושלת בריסק רכה

הרב מפוניבז' רצא, שיח, שמג

הרבי רבי בונם שמו

השרף מבריסק כז, רפא

התאחדותינו נג

התלמיד הגדול שעז

התקשרות שעז

ואני תפלה קיג, רעו

והחשכתי לארץ ביום אור - טאלנא נא

והייתם לי סגולה רצג

קובץ וילקט יוסף עדר

ויען יוסף - מנדלקורן צט

ונחזה בך נה

זוכרי קדושתך מג

זכור לאברהם - סטריקוב מה

זכר שלמה שצז

זכרון אלעזר - סאסוב קפו

זכרון יהודה לד, שסז, תב

זכרון ישראל - באנילא יב, רסב, שפה, שצג

זכרון ישראל רז

זכרון עז צז

זכרון צדיק רמז, שטו

זכרון קדושי פלין מט, קצט, רנט, שסה, שפח

זכרון שלמה שטו

זכרון שמואל תג

זכרונותי על בני ברק ע, שב

זמירות תפארת צבי צ

זמן שמחתינו לו

זרע ברך - טשעבין רטז

חודש בחודשו - פנים מאירות כד, קפט, שעט

חוט המשולש החדש קפח, שנה

חידושי הרי"ם עה"ת רצא

חיי עולם נטע קלא, שסז

חיים ושלום קמז

חינוך הבנים שנו

חכו ממתקים רמה

חלקת יהושע - ביאלא צג, ש, שלט, שמט

חמד שלמה - טענקא פו, קעח, רנא, שיא, שכח, שסח

חמדה גנוזה - ז'מיגראד קסב, רכ, רכא, רנ, רפ, שכא, שעב

חמדת ישראל מח

שו"ת חסדי אבות קה

חסיד וישר שטז

חסידים מספרים קכט, רמה, רפד, שז

חתם סופר עה"ת רלו

טובך יביעו שנא, שנא, שצה

טעם הצבי סז, ריב, שעו

י"ג אורות - פשעווארסק ח, קנד

יד יוסף קיב, שנז

יד כהן שצח

יהודה לקדשו - לובלין רלט

יהי אור ו, קפח

יינה של תורה נה, ע, עג, קטו, קסג, רמא, רעג

יכהן פאר - בענדין פא, קסח

ילקוט מאורי אור - טשרנוביל שכז

ימות עולם - אמשינוב-ארה"ב קלח, תט

ימי זכרון ז

יסוד המעלה קכז

יסוד צדיק - צאנז רס

יפה שיחתן מ, קכו, קלט, קפו, קצג, רכ, רעח, רצה, שכג, שכד, שצא, שצג

ישא ברכה- מודז'יץ פו, קמ, ער, רצו, שו, שלה, שסא, שסב, שעג

ישועות חן מב

ישיבת חכמי לובלין עו, פח

ישמח לב קמג, רג

ישראל ואורייתא קטו

כבה נר ישראל קלג

כהן גדול משרת רסד

כוונת הלב רנז, שפז

כור השואה סב, רצט, שח

כל הכתוב לחיים שב

כנסת דוד רנב

כנסת ישראל פט, קצז, רעח, שיב

כנפי יונה סד, קצ

כפר חב"ד קלט, קנח

כרם חמד קמה

כרם שלמה - באבוב ד, יח, עט, צט, קנב, קסט, קצד, רכט, שיט, שנג, שצו

כרם שלמה - טענקא יא, לא, מג, סב, פה, ריח, רסב, שיג, שמב, שנא, תד

כתב סופר סח, שפט

כתבי חסידים הראשונים קכז, רלד

כתבי מא"ה צה, קסו

כתבי רבי משה בלוי שז

לב ישראל קלא

לב שלום קכב

לב שמחה - גור ט, עח, קצ

לבושי יהודה קנא

לבם של ישראל - גור צט, קיט, קפה, רפב, שצב

להב אש שלא, שסט

להורות נתן קפה

ליקוטי ד"ת עח

ליקוטי יהודה שסג

ליקוטי כרם שלמה - באבוב קסח, רעז, שיא, שסט

ליקוטי מהרמ"מ לב

ליקוטי שפע חיים שסה

ליקוטי תורה - ויז'ניץ רמ, שכה

ליקוטי תורה והש"ס צט, קמג

לכל דרכיו משכיל רנ

לקט אמרים עג, רמז

מאור ושמש שפו

מאיר החיים - ויז'ניץ כז, סח, עא, פג, רמ, רסא, ערה, שמ

מאיר עיני חכמים - אוסטרובצא רג

מאיר עיני ישראל קיא, קמב, רד, רלז, רלח, רמה, שפ, שפג

מאמר מרדכי - סלונים יח, ל, קב, קיח, קצו, רכב, שכב, שכט

מאמרים ואגרות ג

מבקשי תורה תיד

מגדולי התורה והחסידות רמח

מגיד דבריו ליעקב - ביאלא תז

מושיען של ישראל - סאטמאר סו, קח, קכח, קל, קסא, רפה

מילין יקירין - באבוב נה

מלך ביפיו שיז, שנה

מלכות בית דוד - לעלוב קיט, קצז, שיח, שנד

ממשנתו של רבי גד'ל ג, עז, קמ, קמה

מנוחת שלום שצה

מנחת יצחק - דרשות קעז

מנחת יצחק - מועדים שסג, תיב

מנחת יצחק עה"ת קכה, רלג

מנחת צבי צז

מסילות קצד, רכט

מסילות גד ק, רלח

מעדני יוסף א, קנ, קצב, רפז, רצד, תיב

מעיינות החיים קעג

מעשה איש עט

מפי ספרים וסופרים יד, לט, סא, קסו, רכו, רעג, שסו

מקור ברוך - סערט ויז'ניץ קנא, קס, רכג, שדמ

מקור הברכה קצא, רה

מרבה חיים קכו, רסא

מרביצי תורה מעולם החסידות פד, קסא

מרן הרמ"ח מא, סח, פד, צה, שעה

משה עלה למרום רו

משמיע ישועה מה, צו, קעד

משנה שכיר שז, תח

משנת החינוך עז

נהרי אש רסח, שלט

נועם אלימלך יז

נועם אליעזר - סקולען קנג

נועם הברכה עו, קסז

נועם מגדים קלה

נועם שיח - מאטע סאלקא כו

נחל יצחק - זוטשקא קצה, שלח, תיג

נחלת יעקב יהושע טז, קנט

נחלת פנחס קלא

קובץ נחלת צבי צ, ק

נטעי אשל קעז

ניב המורה קס

ניצוצי אורות מ, קס, רסז, תד

נפשות חסידיו כב, שכד, שמה, שמט

נפשי תערוג רלד

נפתלי שבע רצון רפ, שנח

נר ישראל - רוז'ין רכח, שסב

נתיבות שלום - סלונים לה, נז, קז, קטו, קטז, קסז, ר, רמג, שלב, תז

נתיבי ישורון צד, רנד, שלא, שלו

סימן טוב שצט

סיפורי מרן הרמ"ח רצב

ספר היובל - אגו"י קמא

ספרן של צדיקים קכח, רצו

עבודת עבודה קנ

עבודת פנים עד, ריז

עדות חיה של

עובדות והנהגות לבית בריסק כח, קד, רלו, שח, שפא, שצא

עולם החסידות פז, שלח

עולמו של אבא כג, צב, קנז, קעט, קפז, רכז, רפד, שלז

עולמות שחרבו רמב

עטרת משה - מאקאווא סח, רלא, שפה

עיר חנוך קלה

עירין קדישין רסו

על אבותינו ועל יחוסם קנג

עלי תמרים קעה

עלים לתרופה - בעלזא קמא, שי

עמודא דנהורא לה

קובץ עץ חיים צח, רעט

עקבי אבירים - סאדיגורה קט, ער, רעו

ערכי יהושע - מאניסטרישטש שיא, שצט

עשר קדושות ערב

פאר ישראל - גור ט, יט, כח, לו, נג, ס, סה, צא, קט, קיא, קל, קסה, קצג, רה, רכב, רצ, שיט, שכא, שנט, תו

פאר נחום - נובומינסק שעו

פי צדיק - צאנז קז

פלגי מים שטז

פני מנחם - גור ב, רלט

פניני יחזקאל רנא, שצו

פניני קודש - פיטסבורג קיח

פרדס יוסף סה, רפח, שנח, שנט, שצח

פרדס יוסף החדש לח

פרדס שאול - וויערשוב יג, קלז

פרחי מגדים רנט

פרי הכרם - באבוב כט, קכא, קפב, רפז

פרי יצחק - בוהוש רסד

פרקים שס

פתח טוב - פאפא שכו

קובץ צאנז יא, קלב, קמב, קעח, רפג, רפה, שו, שעה

צבי תפארת תיג

צדיק באמונתו - אלכסנדר קסב

צעירי ויז'ניץ רטו, שעד

צרופה אמרתך רנז, רצג, שנד

קב חיים רצז

קדוש ישראל - ויז'ניץ ח

קדושת היהודי טו

קדושת ציון - באבוב יז, שט, תא

קהלת יעקב כ

קובץ אליהו שפב

קובץ דרושים שפח

קול אריה רמב, שנו

קול ברמה - סערט-ויז'ניץ רטו

קול דודי דופק נז, קד, קמד, רח, דש, שכא, שעד

קול התורה מו

קול יעקב - טייטלבוים שסד

רינת עמך קלא

רנו ליעקב שמחה קצב

קוראי עונג פד

קרבן משה שכו

קריינא דאגרתא שמז

קרני ראם טו, נו, סו, קעד, קעה, ער, שצד, תח

קשר איתן שלח

ראש גולת אריאל - גור יב, כו, רפג, רצו

ראש יהושע שסא

ראשי גולת אריאל - בעלזא קכג

ראשית ביכורים רנו

רבא דעמיה כא

רבי מאיר אומר ריד, רנד, רפו

רבינו שמעון סופר שלט

רמתים צופים ו, קעח, ריא

רעיונות לדרוש ב, שנט

רשומים בשמך לג, עג, קפג

שאול בחיר ה' רסט

שארית יצחק צ, קנח, רט

שארית ליהודה רצט

שארית מנחם - ווישאווא נ, קעט, קעט, רעו, דש, שה, שעא, תיג

שארית מנחם - פאריז עב, רכד

שארית נתן קצג, רט, ריח, רפו

שבחו של אהרן פד

שבט מישראל - טשורטקוב רג

שבט מישראל - סקאליע צח

שבט סופר קנה

שופרא דישראל מא

שופריה דיעקב שכד

שי למורא מו, תב

שיח הפרשה ע

שיח זקנים מה, קנח, רא, ריב, שכ

שיח יצחק - הוסיאטין נ, נז

שיחות החפץ חיים נח, פא, צו, קסב, רמו, שנז

שיחות מלוה מלכה קי, רמו, של, שמ, שסד, שפד, תיב

שיחות קודש - בעלזא פא

שיחות קודש - סטריקוב קפג, עב

שיחתן של עבדי אבות מז, צב, ריב, רכח

שיר המעלות לשלמה - באבוב רמח

שישו ושמחו סט

שלומה של מלכות - באבוב רמד

שלשה שריגים כב

שם אהרן קמט

שם משמואל - סוכטשוב ג, סו, פ, קמו, ר, ר, רב, ריט, רכז, רלח, רמט, רסו, רפב, רפב, רצט, שיז, שלד

שמועות וסיפורים קסז

שמושה של תורה שמג

שנות חיים נב

שערי יצחק שא

שפע חיים רסח, שיד, תיא

שפתי צדיק - פילץ צד, קכ, ריט, רלד, של, שמט

קובץ שפתי צדיקים כא, לח, נט, קכ, רל

שפתי צדיקים - גלאזר עה

שפתי צדיקים - דינאוויץ קנא, קצט, רב

שקיעת החמה רסג

שר התורה - הגרי"מ פיינשטיין רפט

שר התורה - טשעבין קסג, רלא

שרגא המאיר שמב, ת

שרפי קודש - ויז'ניץ ה, צג, קנה, רלב

תהלים שערי חיים תיא

תולדות אלעזר - פאלטישאן ל, קא

תולדות הישמח ישראל רמד

תולדות ויחי יוסף - פאפא טז, מב, סא, סב, קלב, קצא, רכו

תולדות יעקב שמז

תולדות יצחק אייזיק רמט

תולדות לוי יצחק קכ

תולדות ערוגת הבושם קעג, שנט

תולדות צבי - ספינקא שיג

תורה אור רי

תורת א' לג, רנב

תורת אבות - סלונים שכו

תורת איש פו, קעז, קצה, רכד

תורת מהרי"ם רסה

תורת רבינו שמואל סלנט קיג

תורתו מגן לנו שעט

תכין לבם שמח

תנובות ברוך יד, קלה, רכח, רמא, רפט, שיב

תנופת חיים נה

תפארת בנים - מונקאטש ז, יז, עה, ריג, שלג, שמה, שסו, שעח, ת

תפארת יחזקאל קד

קובץ תפארת ישראל - רוז'ין סד, קעא, קצו, ר, רז, רסו

תפארת שלמה - רדומסק רמ