הרשמה לחדשות ועידכונים

"ניצוצי התורה" - במדבר

מחבר:הרב הגאון אהרן פרלוב.
יצרן: המודיע
₪ 60.00

פנינים ואוצרות מצדיקי וגאוני הדורות הנדפסים לראשונה על סדר פרשיות התורה (מתוך שער הספר)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

תאור הספר: אלפי מאמרים פנינים ומרגליות ושיח שרפי קודש מצדיקי וגאוני הדורות זי"ע, אשר דבריהם כגחלי אש להבעיר לבות ישראל ביראת שמים ועבודת השי"ת, אין הוא דומה לספרי ליקוט אחרים, שמאמריהם נדפסו בראשונה בספרים על התורה לפי סדר פרשיות התורה, המאמרים שמכונסים כאן לא נדפסו מעולם בסדר הזה, אלא נלקטו בעמל רב מספרים שונים על מסכת הש"ס, ספרי שו"ת ותולדות, ירחונים וקבצים, או מספרים על התורה שנדפסו על פרשה אחרת..  (דברי המחבר ב-פתיחה לספר)

 

התוכן:  

אמרות צדיקים, מאמרים ופנינים יקרים על סדר פרשיות התורה – חומש במדבר

 

מפתח אישיים:

הגה"ק רבי אביגדור הלברשטאם מדוקלא זצ"ל רה

הגאון רבי אברהם סג"ל איטינגא זצ"ל קצג

הרה"ק רבי אברהם מטריסק זי"ע קיז, רסה

הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב זי"ע קנט

הרה"ק רבי אברהם מסוכטשוב זי"ע, ה"אבני נזר" ד, לה, לח, קב, קכח, קכט, קמג, קנג, קנה, קעט, קצ, רטז, רכא, רמט, רפו, דש

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"יסוד העבודה" סה, קלב, ר, רכ, רנא

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"בית אברהם" כז, סח, קל

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע, ה"ברכת אברהם" קפא, רט

הרה"ק רבי אברהם אבא מפיטסבורג זי"ע רכ

הרה"ק רבי אברהם אביגדור נחום מסטריקוב זי"ע קח, רסב

הרה"צ ר' אברהם אביש ווייס זצ"ל קכד

הגאון רבי אברהם אריה ליב כהנא זצ"ל קצג

הרה"ק רבי אברהם דב מחמעלניק זי"ע רפט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם חיים משומרי אמונים זצ"ל כח

הגה"ק רבי אברהם יהודה שווארץ זצ"ל, ה"קול אריה" קסח, קצז, רסז

הגה"ק רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד זצ"ל קה, קסו, שכח

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע, ה"אוהב ישראל" קסז, רכג

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממאכנובקא זי"ע שכח

הרה"ח ר' אברהם יוסף גליק הי"ו שכה

הרה"ג ר' אברהם יעקב בומבאך שליט"א שיב

הרה"ק רבי אברהם יעקב אדמוה"ז מסאדיגורא זי"ע לא, סט, רצ

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה-ת"א זצוק"ל סט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה זי"ע רז, ריח

הגאון רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א צט

הגה"ח ר' אברהם יצחק לאנדנבערג ז"ל רנז

הגה"ח רבי אברהם יצחק סויבלמאן ז"ל, אב"ד זינקאוויץ ע, פג

הרה"ק רבי אברהם יצחק מתולדות-אהרן זי"ע יח, פה

הגאון רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל, ה"חזון איש" ריט

הגה"ח רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א קמא

הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זי"ע, ה"אמרי אמת" ל, פא, קיד, קיח, קלט, קמא, קס, קפג, קפה, קצט, רב, רב, ריז, רלא, רלא, רנז, רסב, רעו, שב, שז, שיג, שכט

הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנעשט זי"ע רנב

הגה"צ רבי אברהם צבי אונגר זצ"ל אב"ד קאפאוואר רסד

הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב זי"ע נט, קעג

הרה"ק רבי אברהם שלמה מלעלוב זי"ע נ, קפז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אברהם שלום ישכר דב מסטראפקוב שליט"א קו

הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר זצ"ל, ה"כתב סופר" קסב, עדר

הרה"ק רבי אברהם שמחה מבארנוב זי"ע קכח, קלט, רכד

הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע כא, לד, מד, קו, קיז, קכט, קמד, קנ, רצז, שטז, שכ

הגאון רבי אהרן לוין הי"ד, אב"ד ריישא א, רצב, של

הרב אהרן סורסקי הי"ו סז, סט, ע, פט, קמ, קנב, קנו, קצח, רמח

הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע סב, פט

הרה"ק רבי אהרן מקארלין ה"בית אהרן" זי"ע נג, עה

הרה"ק רבי אהרן מקוידנוב זי"ע רמג

הגה"ח רבי אהרן קרול ז"ל קכח, קסא

הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל מראדזימין זי"ע רטו

הגה"צ רבי אהרן צבי בריסק זצ"ל, אב"ד טשעקא עב, קל, קצד, שב

הגה"ק רבי אהרן שמואל קיידנובר זצ"ל, ה"ברכת הזבח" קטו, קעח

הרב איסר אלימלך פירסט שליט"א ל

הגה"צ רבי אלחנן היילפרין שליט"א, אב"ד גולדרס-גרין נד, עג, קכב, קס, קעו, קפא, קצה, רכא, רמז, רנב, רפט

הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד קלט

הגאון רבי אליהו דושניצר זצ"ל ריח

הגאון רבי אליהו מווילנא זצ"ל פד

הרה"ג ר' אליהו נאה שליט"א נג

הגה"ח רבי אליהו פישר שליט"א, ראש כולל גור בארה"ב קנו

הגה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל צז

הגאון רבי אליהו שטרנבוך שליט"א קטז

הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל, אב"ד לודז נג

הרה"ג ר' אליהו יצחק בריסק שליט"א, אב"ד טאשנאד-מאנסי עג

הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע כא, ס, עד, פ, קלו, קלז, קלח, קצה, רל, רעז

הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זי"ע מד

הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זי"ע קלג, ר

הרה"ק רבי אליעזר מויז'ניץ זי"ע ה"דמשק אליעזר" נז, קכב, קסח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אליעזר מסערט-ויז'ניץ שליט"א קסב

הגה"צ רבי אליעזר פיש זצ"ל, אב"ד מאטע סאלקא מג

הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א נא, קז, קסו, רפג, רפז, שכב

הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען זי"ע סז, צה, רנב, ש

הגה"ח רבי אליעזר מרדכי עלבערג זצ"ל אב"ד סליזעווע יא

הרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זי"ע כז, מט, רפא

הרה"ק ר' אלעזר מביאליסטוק זצ"ל עה

הרה"ק רבי אלעזר מפאלטישאן זי"ע סב, שה

הרה"ח ר' אלער פראנק הי"ו פא

הרה"ק רבי אלעזר מקאזניץ זי"ע קמא

הגאון רבי אלעזר קליין זצ"ל קכז

הגאון ר' אפרים הלוי מקאליש זצ"ל רסו

הגה"ח רבי אפרים פישל סנדרוביץ ז"ל רמב, רצב

הגאון רבי אפרים פישל רבינוביץ זצ"ל רצה

הרב אריה בקנרוט ז"ל קיח

הרה"ק רבי אריה יהודה לייבוש מאוז'רוב זי"ע סח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי אריה יהודה לייבוש מפשעווארסק שליט"א לט

הגאון רבי אריה לייב הכהן הלר זצ"ל ה"קצות החושן" צא

הרה"ג רבי אריה לייב הכהן זצ"ל בן ה"חפץ חיים" קכג, ריב, ריח, רכט, שא

הרה"ק רבי אריה לייב משפאלא זי"ע צה, רכח

הגאון רבי אריה לייבוש הלוי איש הורביץ זצ"ל, בעל "הרי בשמים" רסג

הרה"ק רבי אריה לייבוש מז'מיגראד זי"ע יד, קמז, קפז

הרה"ק רבי אריה לייבוש ליפשיץ, אב"ד ווישניצא ה"אריה דבי עילאי" מ

הרה"ק רבי אריה לייבוש רובין מציעשנוב זצ"ל יח

הרה"צ רבי אריה מרדכי רבינוביץ זצ"ל, אב"ד בני-ברק סא, רצו, רצט

הגה"צ רבי אריה צבי פרומער הי"ד אב"ד קוז'יגלוב כב, לז, קיד, קכט, קפב, קפג, רס, רסו, רפ, דש

הרה"ק רבי אשר (הגדול) מסטאלין זי"ע עה, קד

הגה"צ רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א אב"ד וויען כד, ערב

הרה"ג ר' אשר אנשיל יהודה מילר ז"ל מב, עה, קנג, קעד, רפה,

הרה"ח ר' אשר זעליג גרינצווייג הי"ד רמה

הגה"ח רבי אשר יונה וינברגר זצ"ל קמב, רלב

כ"ק אדמו"ר רבי בונם יואל טויסיג ממטרסדורף זצ"ל רפו

הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב הי"ד, ה"קדושת ציון" ח, מט, צג, קלז, קמד, קנט, קצג, רי, רטו, רל, רעו

כ"ק מרן אדמו"ר רבי בן ציון אריה לייביש מבאבוב שליט"א מא, קח, קנב, קנז, קעב, רכז, רנב

הגאון רבי בנימין אדלר שליט"א צא, קי, קפו, רכ

הגה"צ רבי בנימין מנדלזון זצ"ל, אב"ד קוממיות ל

הרה"ק רבי בצלאל יאיר מאלכסנדר זי"ע רצב

הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זי"ע נח

הרה"ק רבי ברוך ממעז'בוז זי"ע קיג, קסז

הרה"ק רבי ברוך מסערט-ויז'ניץ זי"ע, ה"מקור ברוך" פג, קלד, קעד, רפא

הרה"ק רבי ברוך מקאמארנא זצ"ל קצו

הגה"צ רבי ברוך בענדיט ליכטנשטיין הי"ד אב"ד קראסנא קעז

הרה"ק רבי ברוך פנחס מסקאליע זי"ע רצג

הגה"צ רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל קב, קמב, רח

הרה"ק רבי ברוך שלום אשלג זי"ע עד

הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל, ראש ישיבת טשעבין כד, ל, רמא, שי

הגה"ח רבי גד אייזנר זצ"ל, משגיח ישיבת "חידושי הרי"מ" רמח

הגאון רבי גדליה שארר זצ"ל ראש ישיבת תורה ודעת מח, קע

הרה"ק רבי גדליה אהרן ממאניסטרישטש זצ"ל רמט

הרה"ק רבי גרשון חנוך העניך מראדזין זי"ע מב

הרה"ח ר' גרשון עמנואל סטאשעבסקי ז"ל קד

הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע פט, קסו, קסח, רד, רלט, רפה

הרה"ג ר' דוב בער שווארץ שליט"א צד

הגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד זצ"ל, אב"ד טשעבין נו, קט, קיא, קיח, ריח, רמג

הגה"ח רבי דוד אורטנברג זצ"ל רפא

הרב דוד הלחמי ז"ל קצט

הגה"צ ר' דוד הלפרין זצ"ל אב"ד דאבשיץ רמז

הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע קלד, רלח, רמג, שג

הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב זי"ע רעט

הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע כז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד מסקווירא שליט"א שג

הרה"ח ר' דוד אריה פרסטר ז"ל קו

הרה"ח ר' דוד בועז קמיונקא ז"ל רכט

הגה"צ רבי דוד יהודה פריינד זצ"ל, אב"ד סאסרעגן נח, שכו

הרה"ק רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע זי"ע כו, רצה, שלב

הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע קמט, קסז

הגה"צ רבי דוד צבי שנעבאלג זצ"ל, אב"ד מאנשעסטער ז

הגאון רבי דניאל פרוסטיץ זצ"ל, אב"ד פרעשבורג קצט

הגאון רבי דניאל חיים אלתר שליט"א רנב, רסב

הגאון רבי הלל ליכטנשטיין זצ"ל, אב"ד קראסנא קעח

הרה"ח ר' העניך בערלינסקי ז"ל קלח

הרה"ק רבי בנימין זאב וואלף מזבאריז' זי"ע רלה

הגאון ר' זאב צבי קליין זצ"ל קיב

הגאון רבי שלמהזלמן מוואלוז'ין זצ"ל שלא

הרב חיים בלאך ז"ל רסג

הרה"ק רבי חיים וויטאל זי"ע ט

הרה"ח רבי חיים ליבערזאהן זצ"ל רפט

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל צ

הרה"ח ר' חיים פרידמן ז"ל מד

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע, ה"דברי חיים" יח, מ, צב, קלג, קמז, קנט, קעא, רה, רכ, רלב, רלח

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ריט

הרה"ק רבי חיים מקראסנא זי"ע קעה, רצד

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר קכ

הגה"ח רבי חיים אליהו שטערנבערג ז"ל פד, קצו, רמא

הרה"ק רבי חיים אלעזר ממונקאטש זי"ע יד, קנט, קסח, ריב, רסד, רפא

הגאון רבי חיים דוב גראס זצ"ל ל

הרה"ח ר' חיים דובער גולבסקי שליט"א כט

הרה"צ ר' חיים יהושע הלברשטאם זצ"ל צג

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, החיד"א לה, קמד, רל

הרה"ק רבי חיים מאיר מויז'ניץ זי"ע, ה"אמרי חיים" כ, מג, סג, סד, עג, קיג, קיד, קטז, קמו, קסח, קעג, קצב, רלח, רסה, רפו, רפז, שז

הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא זי"ע ערב

הרה"ק רבי חיים מנחם מזינקוב זי"ע שיח

הרה"ק רבי חיים מרדכי מנדבורנה זי"ע קיט

הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל רנז

הרה"ח ר' חיים עוזר מרינובסקי ז"ל קעט, רלג

הגאון רבי חיים שאול דוויק זצ"ל רכד

כ"ק מרן אדמו"ר רבי חיים שאול ממודז'יץ שליט"א רעט

הגאון רבי חיים שאול קויפמן זצ"ל מו, קיח

הרה"צ רבי חיים שמחה ליינער מראדזין זצ"ל קכא

הרה"ק רבי חנוך העניך מאייער זצוק"ל, אב"ד קערעצקיא קפא, שכז

הגה"צ רבי חנוך צבי הכהן לוין זצ"ל, אב"ד בענדין עא

הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים זי"ע מסיגעט ה"קדושת יו"ט" קטו

הרה"ג ר' ידידיה ברנסדורפר שליט"א סה, עז

הרה"ק רבי יהודה הורביץ מדז'יקוב - ירושלים זי"ע פח, רלז

הגה"ק רבי יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג זצ"ל לו

הגה"צ רבי יהודה מודרן זצ"ל קטו

הגה"צ רבי יהודה סג"ל ראזנער הי"ד, אב"ד סעקלהיד רצא

הגאון רבי יהודה רבינוביץ זצ"ל קצב, ריח

הגאון ר' יהודה אריה דינר שליט"א קכ

הרה"ק רבי יהודה לייב אשלג זי"ע עג

הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע, ה"שפת אמת" ל, סא, עז, פא, רב, רב, רלא, רעז, שח

הרה"ק רבי יהודה לייב אייגר מלובלין זי"ע, ה"תורת אמת" יא

הרה"ח רבי יהודה לייב היינה ז"ל פב, קיד

הגאון רבי יהודה לייב הערץ זצ"ל שכח

הרה"ח ר' יהודה לייב הכהן לוין ז"ל עה, פו, קיז, רכח, רצא

הרה"ק ר' יהודה לייב מליניץ זצ"ל קעו, רנג

הרה"צ רבי יהודה לייב סלונים זצ"ל קנז, רכא

הגה"ח ר' יהודה לייב פישר ז"ל רמ

הרה"ח ר' יהודה לייביש מקובר ז"ל י

הרה"ק רבי אברהם זרח אריה יהודה לייבוש מברעז'אן זי"ע מ, פט

הרה"ק רבי יהודה מאיר משפיטובקא זי"ע קכ

הרה"ח ר' יהודה משה מקובר שליט"א רצג

הרה"ק רבי יהודה צבי מדאלינא זי"ע ב

הרה"ק רבי יהודה צבי מראזדל זי"ע קצז, שב

הגה"ח רבי יהנתן אייבשיץ זצ"ל מפראגא יב

הרה"ק רבי יהוסף מקאסאן זי"ע ר

הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים הי"ד, אב"ד גאלאנטא קמב, קפ, רכז

הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע פא, קעז, רמד, רפח, שה, שטז

הגה"צ רבי יהושע דייטש זצ"ל, אב"ד קטמון ערב, רפט

הגה"צ רבי יהושע רייניץ זצ"ל אבד טשעטשאויץ קעד

הרה"ג ר' יהושע אשר וויסבלום שליט"א מז

הגאון רבי יהושע העשיל באב"ד זצ"ל כא

הרה"ק רבי יהושע העשיל ממאניסטרישטש זי"ע טו, קלד, קמ, קעז, רמט, רצ, שיז

הרה"ח ר' יהושע זאב לערנער שליט"א לט, נז, צז, קיז, קס, רמח, רסו

הגה"צ רבי יואב יהושע מקינצק זצ"ל ה"חלקת יואב" קנט, רכא, רסב

הרה"צ רבי יואל אשכנזי ז"ל רכג, רפג, שו

הרה"ק רבי יואל טייטלבוים זי"ע, אב"ד קירלהאזא קפא

הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע יב, נד, סג, עא, עג, צח, קה, קז, קח, קעג, רז, רטז, רכג, רמה, רמו, רסא, רפג, רחצ, שיח

הרה"ק רבי יוחנן (הראשון) מרחמיסטריווקא זי"ע רא

הגה"צ רבי יונה פארסט זצ"ל עט

הרב יונתן מלר שליט"א ק

הגה"צ רבי יוסף באב"ד זצ"ל, אב"ד טארנאפל רסג

הרה"ח ר' יוסף גראס ז"ל רטז

הגאון רבי יוסף ליברמן שליט"א שיד

הרה"ח ר' יוסף ליפשיץ ז"ל פז, קלג, קלט, קצא, רכג

הגה"ח רבי יוסף מנדלקורן ז"ל קי, רסג, שב

הגאון רבי יוסף ענגיל זצ"ל קכד, רכז

הרה"ק רבי יוסף מפאפא זי"ע כא, סח, ריג, שטז, שכא

הגה"ח ר' יוסף פאצאנאווסקי הי"ד לה, רמא

הרה"ק רבי יוסף מפילוב זי"ע צז

הגאון רבי יוסף שווארץ זצ"ל קמו

הרה"ח ר' יוסף שינברגר ז"ל רסא

הרה"ק רבי יוסף ברוך מניישטאט זי"ע קיח, קעב, קצח

הגאון רבי יוסף דב סולוביצ'יק זצ"ל צ, קנח

הגאון רבי יוסף חיים מבגדד זצ"ל רכד

הרה"ג ר' יוסף יהושע פרידמן ז"ל קסה

הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זצוק"ל קעח

הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זי"ע, ה"אמרי יוסף" קנג, רסט

הגאון רבי יוסף נפתלי שטערן זצ"ל ז

הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל, גאב"ד ירושלים נח, רנה

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל סז, ע, קנא, קנו

הגה"צ רבי יחזקאל טויסיג זצ"ל קטו

הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע לז, קכ, קלז, קסא, קסה, קצח, רטו, רכה

הרה"צ ר' יחזקאל דוד הלברשטאם זצ"ל מפאקשאוויץ צג

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב זי"ע פג, רפו

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע קסו, קעג, רט, רלב, רמא, רפז

הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע י, קב, רצב

הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זי"ע לט, קסב, רמז

הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטינין זי"ע רצו

הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל פ

הרה"ג ר' יחיאל מיכל שטרן שליט"א ריג, רנט, רצא

הגאון רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל, ה"ישועות יעקב" ריד

הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין זי"ע נה, רצה

הרה"ח ר' יעקב הלוי יוזשעף שליט"א קמז

הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע קטז, קיז, קלח, קצה, רה, רסה

הרב יעקב רוזנהיים ז"ל רנז

הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע פו, ריד, שטז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יעקב אריה ישעיה מאמשינוב שליט"א נז

הרה"ח ר' יעקב אשר ארקוביץ ז"ל כה, נט, קסח

הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל קכו

הרה"ק רבי יעקב יהודה מנאדרזין זי"ע י, קפב

הרה"ח ר' יעקב יוסף וירצברגר שליט"א רלו

הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע קפב, רפ

הגה"צ רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד מפאפא זצ"ל סז

הרה"ק רבי יעקב יצחק (החוזה) מלובלין זי"ע לט, מד, צז, קלג, קסח, קפא, רכז, רפא, שו, של

הרה"ק רבי יעקב יצחק דן מסטריקוב זי"ע רסב

הרה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א ערה

הרה"ק רבי יעקב משה מקאמארנא זי"ע רפא

הגה"ח ר' יעקב משה קליינבוים זצ"ל קלא

הרה"ג ר' יעקב צבי אבראהם ז"ל קיב, קסז

הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב זי"ע קיז

הרה"ק רבי יצחק מאמשינוב-ארה"ב זי"ע סה

הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זי"ע רפג

הרה"ק רבי יצחק (הראשון) מבוהוש זי"ע קסד

הרה"ק רבי יצחק (השני) מבוהוש זי"ע לא, נו, צח, צט, שיב

הרה"ק רבי יצחק מדראהביטש זי"ע רפח

הרה"ק רבי יצחק מהוסיאטין זי"ע רלה, רמ

הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע נה, קלח, קסא, קצח

הגאון רבי יצחק ווייס זצ"ל, אב"ד ווערבוי מב, קיא, קטז, קעד, קצט, רנה, שט

הרה"ק רבי יצחק לוריא אשכנזי זי"ע "האריז"ל" ט

הרה"ק רבי יצחק מסטיטשין זי"ע פז, קלג, רכב

הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז זי"ע רלז, רפה

הגאון רבי יצחק הכהן פייגנבוים זצ"ל, ראב"ד ווארשא קא, קכה, קנד

הגה"צ רבי יצחק אייזיק ווייס זצ"ל, אב"ד סוואליאווא פז

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זי"ע פח

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע ב, כז, רפא, רפח

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מספינקא הי"ד, ה"חקל יצחק" קנג, ער

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמארנא זי"ע רפא

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, אב"ד קובנא רמ

הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א יח, עז

הרה"ח ר' יצחק דוד לידר ז"ל רמג, רנא

הגה"ח רבי יצחק דוד הכהן פרידמן זצ"ל רמג

הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק (הגרי"ז) מבריסק זצ"ל צ, קנח, רו

הרה"ק רבי יצחק זעליג מסוקולוב-קאצק זי"ע קסז

הגאון רבי יצחק יהודה טרונק זצ"ל, אב"ד קוטנא קמה, קנט, רכב, שיג

הגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית קצד, רמד, רנט, עדר

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע, ה"חידושי הרי"מ" רט, שח

הרה"ק רבי יצחק מאיר מזינקוב זי"ע רכד

הרב יצחק מאיר לוין זצ"ל רנח

הגאון רבי יצחק מאיר שארר שליט"א מח

כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק מנחם מטאלנא שליט"א רכ, רנח, שז

הרה"ק רבי יצחק מנחם מנדל מאלכסנדר זי"ע מח

הרה"צ ר' יצחק מרדכי רבינוביץ זצ"ל, אב"ד פלאוונא קסד

הרה"ח ר' יצחק מתתיהו קסטלניץ ז"ל רס

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל גאב"ד חוג חת"ס מז, צה, קפד, רנ, רסד

הרב יקותיאל אריה קאמעלהאר ז"ל צא

הגה"ח ר' יקותיאל זלמן הוכרמן ז"ל קצט

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגוט זי"ע ה"ייטב לב" לט, שיז

הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז-קלויזנבורג זי"ע ב, ט, כג, לה, מב, נ, נח, ס, סה, עד, פג, צג, קלד, קנד, קסג, קסו, קעא, קעב, קעז, קפ, קצא, קצא, רו, ריז, ריז, ריט, רלד, רמב, רמו, עדר, ש, שיג, שכט, שלא

הגאון רבי ירוחם ליבוביץ זצ"ל, המשגיח דישיבת מיר פ

הרה"ק רבי ירוחם ליינער מראדזין זי"ע מג

הרה"ק רבי ירחמיאל מליפסק - אוסטרובצא זי"ע קל

הרה"ק רבי ירחמיאל מפשיסחא זי"ע קסח

הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע כ, רעח, רצב, שטז

הרה"ק ירחמיאל צבי משעדליץ זי"ע לט

הרה"ק רבי ירמיה מאפאלע זי"ע קלא

הרה"ג רבי ישי יעקובוביץ שליט"א קו, קלב, קס

הגה"ח רבי ישכר בעריש גרויבארט זצ"ל צב

הגאון רבי ישכר דב באב"ד זצ"ל, אב"ד בוסקא רמד, רמד

הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע יג, נב, פב, קכז, קנד, קס, קפח, רד, ער, רעט

כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא שליט"א קצה, ריד

הרה"ק רבי ישכר דב מוואלבארז' זי"ע קעט

הרה"ק רבי ישכר דב ליפשיץ זי"ע מאנוגוואר קו

הרה"ח ר' ישכר דב רוזנברג שליט"א קלו

הגאון רבי ישכר שלמה טייכטאל הי"ד קיא, שט

הגאון ר' ישעיה ווינוגרד זצ"ל רכה

הרה"ק רבי ישעיה מטשעחויב זי"ע קו

הגה"צ ר' ישעיה פאללאק זצ"ל אב"ד וואדקערט קח

הגאון רבי ישעיה רומאנין זצ"ל שכד

הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל שכ

הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע כו, סו, צד, קיח, קמז, קסה, קפט, שכ, שכא,

הרה"צ ר' ישראל ברגר ז"ל ג

הרה"ק רבי ישראל מגור זי"ע, ה"בית ישראל" לח, סד, סד, סז, עו, קכא, קמז, קצח, רלא, רנ, רסח, רצד, רצז, שכט

הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל עז

הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע רלד

הרה"ק רבי ישראל מויז'ניץ זי"ע, ה"אהבת ישראל" סג, קלג, שכב

הרה"ח ר' ישראל זילברשלג ז"ל קצב

הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע ב, כז, קיח, רנז

הגה"ח רבי ישראל לוריא שליט"א קלו

הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זי"ע יג, לז, עו, קה, קט, קלז, קעו, קפו, קצב, רטו, שכז, שכח

הרה"ק רבי ישראל מסטאלין זי"ע קמג

הרה"ק רבי ישראל (המגיד) מקאזניץ זי"ע קל, קלג, קמב, קנז, קעט

הרה"ח ר' ישראל קלפהולץ ז"ל כד, פב, קכט, ער, רעט

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע כח, קיט, רו, רלו, רמג, רפא, רצז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל אברהם מסקולען שליט"א סז, קסה, ריג, ש

הרה"ג ר' ישראל איסר הכהן פייגנבוים הי"ד קב, קנד

הרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק זי"ע ו

הרה"ח ר' ישראל דוד שארפהארץ ז"ל קפב

הרה"ק רבי ישראל דן ממודז'יץ זי"ע יט, קצד

הרה"ג ר' ישראל חיים אשרי שליט"א נה, עב, עט, קיד, קנד, קסז, ר, רב, רלה, רפג, רחצ

הרב ישראל חיים דוידוביטש שליט"א רמה

הרה"ק רבי ישראל יצחק מאוטבוצק זי"ע רנה

הגה"צ רבי ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל קכו

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, ה"חפץ חיים" לא, רט, רכח, רלב, רנז, שי

הרה"ק רבי ישראל מרדכי מרחמיסטריווקא זי"ע ג, רמד

הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעז'בוז' זי"ע רצד

הרה"צ רבי ישראל שמעון קסטלניץ זצ"ל רח

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע צד, רפא, רפא, רצה

הרה"ק רבי לוי יצחק מבאסטאן זי"ע קיב, רצו

הרה"ח ר' לייבל איידלמן ז"ל מג

הרה"ח ר' לייבל פינקלשטיין שליט"א לד

הגאון רבי מאיר אייזנשטאט זצ"ל, ה"מהר"ם א"ש" קנה

הגה"צ רבי מאיר אלתר הי"ד, בן ה"אמרי אמת" זי"ע רנב

הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל קנב, רמז

הרה"ק ר' מאיר מבארדיטשוב זי"ע רצה

הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע כח, מט, סג, קעו, רמא, רצא

הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, ראש ישיבת חכמי לובלין עט, קכג, קנא, קנב

כ"ק מרן אדמו"ר רבי מאיר אלטר מבוסטון שליט"א קיב, רצו

הגאון רבי מאיר דן פלוצקי זצ"ל, ה"כלי חמדה" שב

הרה"ח ר' מאיר יהודה וואזנר שליט"א פא

הגה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא זי"ע נג, צה, ריט, רלג, רפד

הגאון רבי מאיר יהודה לייבוש מלבי"ם זי"ע פט, קסב

הגה"צ רבי מאיר נתן הלברשטאם זצ"ל בן הדב"ח קכב

הרה"ג ר' מיכל זלמן שורקין שליט"א סב

הגה"צ רבי מיכאל דוב וויסמאנדל זצ"ל שיט

הרה"ח רבי מנדל פוטרפאס ז"ל קסב

הרה"ק רבי מנחם מאמשינוב זי"ע סה, קסז

הגה"צ רבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ זצ"ל, אב"ד צעהלים מז

הגה"צ ר' מנחם מונדרר זצ"ל רלה

הגה"ח מנחם זאב גרינגלאס זצ"ל עז

הגה"ח ר' מנחם מנדל ברייאר ז"ל רנא

כ"ק מרן אדמו"ר רבי מנחם מנדל מויז'ניץ שליט"א כא

הרה"ק רבי מנחם מנדל מווארקי זי"ע עדר

הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעפסק זי"ע פד

הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישאווא זצוק"ל עא, עט, רא

הגה"צ רבי מנחם מנדל טננבוים הי"ד, אב"ד טארנא עז

הרה"ק רבי מנחם מנדל (השני) מליובאוויטש זי"ע רמט

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק זי"ע צא, קי, קיא, קמא, רסה, רסו, דש, שז

הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע מ, קצג, שב

הגה"צ רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א, אב"ד "מחזיקי הדת" מנשסתר קכב

כ"ק מרן אדמו"ר רבי מנחם נחום מטשערנאביל שליט"א צ, קד, קכ

הרב מנשה מילר שליט"א פד

הגה"צ רבי מנשה קליין שליט"א, אב"ד אונגוואר רסז

הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זי"ע קמד, קצה, שה

הגה"צ רבי מרדכי בריסק הי"ד אב"ד טאשנאד א, לד, קל

הרה"ק רבי מרדכי (המגיד) מטשערנוביל זי"ע כח, רכה, שכח

הרה"ח ר' מרדכי מיירנץ שליט"א שכה

הרה"ח ר' מרדכי שטלברג ז"ל דש

הגה"צ רבי מרדכי אריה הלוי הורביץ זצ"ל, אב"ד באנילא נז

הרה"ק רבי מרדכי דוד מספינקא – ירושלים זי"ע כח

הרה"ח ר' מרדכי זאב דרעזנער ע"ה יג

הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלונים זי"ע סה, פה, קלב, קנו, קסא, רלו, רלח

הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא זי"ע קכא

הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע טו, פח, קנ, קצ, רנא

הרה"ק רבי משה מבאיאן-קראקא הי"ד רפא

הגה"צ רבי משה וואלפסון שליט"א, משגיח ישיבת "תורה ודעת" קעא, קפו

הרה"ח ר' משה ווייס (בטלן) ז"ל לד

הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל, ה"ישמח משה"קלח

הגאון רבי משה טרשצ'נסקי זצ"ל רלח

הרה"ח ר' משה לודמיר שליט"א רכט

הגה"צ רבי משה מידנר זצ"ל נט, ריד

הגה"צ רבי משה ניישלאס זצ"ל קלג

הרה"ק רבי משה מסאטמאר זי"ע לט

הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל משווייץ טז

הגאון רבי משה סופר זצ"ל, ה"חתם סופר" פב, צה, קצב, רעא, רפט, רצא, שיב

הגה"צ רבי משה פארהאנד זצ"ל אב"ד מאקאווא נה

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל סא, שג

הרה"ק רבי משה מקאריסטושב זי"ע שכח

הרה"ק רבי משה מקאברין זי"ע ר, רכ

הגה"צ רבי משה קליערס זצ"ל רח

הרה"ק רבי משה מראזוואדאב זי"ע קלג, קלט, רכב, ער

הרה"צ ר' משה שפירא זצ"ל מבלענדוב קי

הרה"צ ר' משה אהרן הלברשטם הי"ד סד

הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאזניץ זי"ע קמב

הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל, גאב"ד העדה החרדית שיט

הרה"ח ר' משה דוד פאלוך שליט"א שיד

הגה"צ רבי משה יאיר ווינשטוק זצ"ל עג

הרה"ג ר' משה יהודה נחמיה הלברשטם שליט"א פג

הרה"ק רבי משה יהושע מויז'ניץ זי"ע, ה"ישועות משה" ו, כג, פ, קכב, קסד, קפד, רח, שכג

הרה"ק רבי משה יחיאל מאוז'רוב זי"ע סח, קצז

הרה"ק רבי משה יצחק מפשעווארסק זי"ע קטז, רד, שכה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי משה לייב ממונקאטש שליט"א יט, ק, קסט, ריד

הרב משה מאיר ישר ז"ל לב

הרה"ג ר' משה מנחם טויבנפלד שליט"א רפ

הרה"ק רבי משה מרדכי מטריסק לובלין זי"ע קיז, רסח

הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע יח, נ, צז, קע

הגה"צ ר' משה מרדכי פאללאק זצ"ל אב"ד וואדקערט עב

הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל קנא

הגאון ר' משה נפתלי אולמאן זצ"ל פה

הגה"צ רבי משה נתן נטע למברגר זצ"ל אב"ד מאקאווא נה

הגה"צ רבי משה שמעון הלוי זצ"ל אב"ד פרוינקירכן קפד

הרה"ח ר' משולם קאצבורג ז"ל פא

הרה"ק רבי משולם זושא מאניפולי זי"ע קיד, קמב, קפט, רצד

הרה"ק רבי משולם זושא מזינקוב זי"ע פג

הרה"ק רבי משולם זושא מטשערנאביל זי"ע קד

הרה"ק רבי משולם ישכר אשכנזי מסטאניסלוב זי"ע כ

כ"ק מרן אדמו"ר רבי משולם פייש מטאהש שליט"א צד

הרה"ק רבי משולם פייביש מברעז'אן זי"ע מ

הרה"ק רבי משולם פייביש מזבאריז' זי"ע רכה

הרה"ק רבי נח מלעכאוויטש זי"ע רכ

הרה"ח ר' נח גד וינטרויב ז"ל קסג, רלו, רנה

הגאון רבי נח נפתלי מקוברין זי"ע רלח

הגאון ר' נחום רוטשטיין שליט"א לח, רחצ

כ"ק מרן אדמו"ר רבי נחום דוב מבאיאן שליט"א טו, נה, פח

הרה"ק רבי נחום דוב מסאדיגורה זי"ע לא, צט

הרה"ג ר' נחום מאיר גערמאן שליט"א רנד

הגה"ח ר' נחמן יוסף טברסקי שליט"א ג

הגה"צ רבי נטע פריינד זצ"ל ל

כ"ק מרן אדמו"ר רבי ניסן מקרעטשניף - סיגעט שליט"א קסה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי נפתלי מטשאקאווא שליט"א קכז

הגה"צ רבי נפתלי הכהן שווארץ זצ"ל, אב"ד מאד קטו, רס

הרה"ק רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע ח, מח, מט, צד, קמד, קמה, רמב, רסה

הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע פו, פז, פח, קלו, קמו, קעב

הגה"ק רבי נתן אדלר זצ"ל רעא

הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל, אב"ד ור"מ קרית אגוד"י ב"ב יט, קעח, רכח, ערב, ערה, שכד, שכז

הגה"ח רבי נתן לובארט ז"ל לג

הרה"ח ר' נתן אלי' רוט הי"ו ז, סד, קיג, קיז, קמו, רא, רלח

הרה"ק רבי סיני מז'מיגראד זי"ע קמו, קמח, רט, רלב, שיח

הרה"ח ר' סענדר דייטש ז"ל קז

הגה"ח ר' סענדר פריינד זצ"ל רכה

הגאון רבי עמרם בלום זצ"ל ד

הגאון רבי יקותיאל אשר זלמן ענזיל מסטרייא זצ"ל רסה

הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל פב

הגאון רבי עקיבא סופר זצ"ל, אב"ד פרעשבורג קו

הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא הי"ד קלא

הגאון רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל קצג, רג

הרב פנחס כהן זצ"ל רנז

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע נז, קלא, רפו, דש

הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זי"ע, ה"פני מנחם" פא, קכג, קפג, רכ, רלב, רלו, רמז, רנח, שז, שכט, שלא

הגה"צ רבי צבי קינסטליכער זצ"ל רעו

הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע ל, צו, רנג, רפה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי אלימלך מצאנז שליט"א י, מ, מב, נט, ס, סו, צו, קיט, קסט, קעה, ריא, רלד, רנא, רנד, רעג, שא

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב זי"ע ר, ריב, רמו, רעג, רפא, רפח, שכג

הגה"ח רבי צבי הירש יאיר זצ"ל, אב"ד רייויץ נב

הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז זי"ע קנז

הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע קנה

הגאון רבי צבי הירש מאגליד זצ"ל רד

הגה"צ רבי צבי הירש מייזליש זצ"ל, אב"ד וויטצען יב, כט, ס, רכט

הרה"ק רבי צבי הירש ממונקאטש זי"ע, ה"דרכי תשובה" ה, יד, כה, מה, נא, נב, ק, קסז, רפח

הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף סיגעט זי"ע קסה

הרה"ק רבי צבי הירש מרודניק זי"ע קסג, עדר

הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע מ, קעב, קפח, רסה

הגה"ח רבי צבי יהודה ממלוק ז"ל רכב

הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזוהן הי"ד לג

הגה"ח רבי צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל קנ, קפה, רצו

הרה"ח ר' צבי פייביש מילר שליט"א כג

הגאון רבי צבי פסח הכהן פראנק זצ"ל רס, שכב

הרה"ח ר' קלמן בוים ז"ל קצז

הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא הי"ד קמא, קצח

הגאון ר' ראובן מרגליות ז"ל, בעל "מרגליות הים" קס, רמב

הגה"צ רבי רפאל זילבער זצ"ל, אב"ד פריימאן לא, ס, ק

הגה"צ רבי שאול בראך זצ"ל, אב"ד קאשוי שיט

הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ זי"ע מ, קכא, קלו, קסה, קעה, רכו, רלג, שכח

הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע כג, רמד, רנד, רפא, שכג

הרה"ח ר' שלום דרעזנער ז"ל יג

הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע לד

הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע רנד

הרה"ח ר' שלום שטמר הי"ו סא

הרה"ק רבי שלום יוסף מסדיגורה זי"ע לא, ריח

הגאון רבי שלום מרדכי הכהן (המהרש"ם) זצ"ל, אב"ד ברעז'אן קכה, רל

הרה"ק רבי שלום נח מסלונים זי"ע, ה"נתיבות שלום" נא, סב, סח, ע, קיט, קלט, קעז, ריד, רלז, רעח, שכב

הרה"ק רבי שלמה (הראשון) מבאבוב זי"ע טז, קי, קלו, קנא, קנט

הרה"ק רבי שלמה (השני) מבאבוב זי"ע ח, מ, מו, צד, קח, קכב, קנו, קעא, רכו, רנו, רפח, שו

הרה"ג ר' שלמה גולדהבר שליט"א קכו

הרה"ח רבי שלמה גולדשטוף ז"ל, חדב"נ הגאון מטשעבין זצ"ל ה, קע

הרה"ח ר' שלמה געלבוואקס שליט"א קנ

הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע עט, רכה

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שלמה מזווהעיל-ארה"ב שליט"א עט

הרב שלמה לורנץ ז"ל קנא

הרה"ק רבי שלמה ממונקאטש זי"ע ה, נב, ק, קסו, רפז

הגאון רבי שלמה סופר זצ"ל, אב"ד בערגסאז פג

הרה"ג ר' שלמה ענגלמן ז"ל אב"ד קאלדאווי קנד

הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל קט, קלח, קפא, קצב, רצד, שה, שכו

הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדומסק זי"ע, ה"תפארת שלמה" ה, עח, קסד, קפח

הגאון רבי שלמה אלכסנדרי סופר זצ"ל קיא

הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע מסלונים הי"ד פד

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל נג, סא, רנט

הגאון ר' שלמה זלמן אולמאן זצ"ל מה

הגה"צ רבי שלמה זלמן ברייער זצ"ל אב"ד פפד"מ קיב

הגה"צ רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד, אב"ד שאמלויא יז, מה, קסג, קצז, רסז, רסח, שט

הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמן זצ"ל, אב"ד טענקא לד, קה, קנה, קפב, קפז, קפט, רפז, שיז

הרה"ק רבי שלמה יהודה לייב מלענטשענא זי"ע עא

הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד מראדזימין זי"ע ריד

הרה"ח ר' שלמה יעקב גלבמן הי"ו סג, עא, קה, קח, קעג, רז, רטז, רמו, רפג

הרה"ח ר' שלמה מאיר גראס הי"ו קנ

הגה"ח רבי שמאי גינזבורג ז"ל קס

הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א קט

הרב שמואל אלטער ז"ל רלד

הגה"צ ר' שמואל יונגרייז זצ"ל רפד

הרה"ק רבי שמואל מסוכטשוב זי"ע ה"שם משמואל" לה, לח, קב, קכד, קכח, קכט, קמג, קנה, קעט, קפט, קצ, רכא, רמט, רפו, שג, שג, שט

הרה"ק רבי שמואל מסלונים זי"ע ה"דברי שמואל" כה, כז, נט, קיד, רח

הגאון רבי שמואל עהרנפעלד זצ"ל, ה"חתן סופר" נד

הגה"צ רבי שמואל ענגיל זצ"ל, אב"ד ראדומישלא נח, רט, רכא

הגה"צ רבי שמואל רוזנברג זצ"ל, אב"ד אונסדורף ק

הגה"צ ר' שמואל רוזנגרטן שליט"א ראש ישיבה דחסידי בעלזא קי

הרה"ק רבי שמואל שינאווער זי"ע רפד, רפה

הרב שמואל אבישי שטוקהמר שליט"א קסח

הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זי"ע מ, קסה, קצב, רלג

הגאון רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זצ"ל קלד

הגאון רבי שמואל דוד וואלקין זצ"ל ריב

הגה"צ רבי שמואל זאב הלוי ראטה זצ"ל, ראב"ד מחזיקי הדת ס

הגה"ח רבי שמואל יעקב רובינשטיין ז"ל, אב"ד פאריז צח, קי, קמא, קנח, רז

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שמואל יעקב מתולדות אברהם יצחק שליט"א פח, רכה

הגה"צ רבי שמואל צבי הירש זצ"ל, אב"ד וויערזבניק עח, קכד

הרה"ח ר' שמחה מונד ז"ל קלב, קס

הרה"ח ר' שמחה פרידמן שליט"א קכז

הרה"ק רבי שמחה בונם מאוטבוצק זי"ע רעג, שו

הרה"ק רבי שמחה בונם מגור זי"ע, ה"לב שמחה" לח, קו, קנה, קפ, קצו, קצט, רלא, רמא, רעו, רפג, שטו, שיח

הגאון רבי שמחה בונם סופר זצ"ל, בעל "שבט סופר" מא, עד

הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע ה, קכ, רפג, שז

הגאון רבי שמחה זעליג ריגר זצ"ל מבריסק צ

הגאון ר' שמעון הירשלר זצ"ל רעז

הגה"צ רבי אברהם שמעון מזעליחוב הי"ד, משגיח יח"ל קצא

הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב זי"ע מג

הגה"צ רבי שמעון לעמבערגער שליט"א, גאב"ד מאקאווא רכד

הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל, אב"ד קראקא קיא, קנג, רעא

הרה"ק רבי שמעון מסקערנאוויץ זי"ע יא

הבארון ר' שמעון זאב רוטשילד ז"ל לג

הרב שמעון יוסף מלר שליט"א רו

הגה"צ רבי שמעון ישראל פאזען זצ"ל, אב"ד שאפראן קמט

הרה"ק רבי שמעון נתן נטע (השני) מלעלוב זי"ע ד, ק, קע, קצ, רלז, דש, שכב

הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב-אוטבוצק זי"ע נה

הגאון רבי שמשון מאוסטרופולא זי"ע קפז, רלט

הגאון רבי שמשון ב"ר רפאל הירש זצ"ל קיב

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע קלא

הגה"ח רבי שניאור זלמן פראדקין זצ"ל, אב"ד לובלין ה"תורת חסד" קכו, רסא

הגאון רבי שרגא פייוויש שנעבאלג זצ"ל, אב"ד לונדון ז, רנז

הרה"ג ר' שרגא פייש פישמן זצ"ל רפד

 

מפתח ספרים:

 

אביר הרועים - סוכטשוב רכב

אביר יעקב - סדיגורא-ת"א סט

אבני המקום - שאמלויא מה, קסג, רסז, שט

אבני זכרון לח, רחצ

אגרא דפרקא - דינוב ל, צו

אגרות הר"ב ל

אדמור"י בעלזא כד, פב, קכט, ער, רעט

אהל מועד - לעלוב קע, רלז, דש

אהל משה - מאקאווא נה

אהל שלמה קסד

אהלי יעקב - הוסיאטין רצה

אוהב שלום - קאמינקא רנד

אוצר המכתבים שלא

אוצר יד החיים רמד, רמד

אוצר פתגמי חב"ד פא

אוצר שיחות צדיקים קצג

אוצרות הפסח קכג

אור אלחנן קמ

אור החמה רסה

אור הצפון - בעלזא לד, פא, קנ

אור זרוע לצדיק - גור קו, רמא, רעז, שח, שטו

אור חיינו רפו

אור פני יהושע רכז

אור פני יצחק קב, קכה, קנד

אורחות חיים - ויז'ניץ קסד, רח

איש האמת פג

איש חמודות שיט

איש חסיד היה צז

אלופי יהודה נח, שכו

אלף כתב מב, קיא, קטז, קעד, קצט, רנה, שט

אמונת עתיך קעא

אמירה יפה מה, צט, קלח, רצז, שכג

אמרי אמת - גור ריז

אמרי דבש צד

אמרי דעת קכג

אמרי חיים עג

אמרי יהודה - ברעזאן פט

אמרי יהודה - סעקלהיד רצא

אמרי יוסף קנג, ער

אמרי קודש - אמשינוב סה

אמרי קודש - באבוב מא, קח, קנב, קנז, קעב, רכז, רנב

אמרי קודש - באיאן טו, נה

אמרי קודש - לעלוב נ, קפז

אמרי קודש - קאמארנא כח, קצו, רפא

אמרי שאול - מודז'יץ שכח

אמרי שפר - בוסטון קיב, רצו

אמת ואמונה - קאצק רסה, שז

אמת ויציב קכח

אסא דבי הילולא כד

ארז בלבנון לא, ס, ק

אריה שאג - ז'מיגראד יד, קפז

ארץ החיים רפט

ארץ צבי - קוז'יגלוב לז, קכט, רס, רסו, דש

שו"ת ארץ צבי - קוז'יגלוב כב, קיד, קפב, קפג, רפ

אש פינחס קצג, רג

אש קודש קצח

אש תמיד - מודז'יץ יט

אשרי האיש  - ארקוביץ כה, נט, קסח

אשרי האיש  - פישר רמ

קובץ באר יצחק - בוהוש לא, צח, צט, שיב

באר משה - אוז'רוב סח

באר צבי רעו

בארת המים השלם קעג

בוצינא קדישא קז

בחוזק יד מג

בחצר הקודש - סקווירא קלד, שג

בחצרות החיים - צאנז כג

בטאון אוהב ישראל שיח

בטאון ויז'ניץ כג, קסח, קצב, רא

בישישים חכמה רלו, רנה

בית אברהם - סלונים כז, קל

בית אהרן - קרלין נג

בית אולפנא קיב, קסז

בית דלי רמג, רנא

בית הלחמי רפט

בית יצחק קסא

בית צדיקים - באבוב מט, קמד

בית צדיקים יעמוד - באבוב רסה

בית קוצק עה

שו"ת בית שערים ד

בלבת אש - אוז'רוב קצח

במחיצת ר' גד'ל רמח

במחיצתם קנא

בני יששכר רפה

בניהו רכד

בסופה ובסערה פט

בעלזא קצה, ריד

בפיקודיך אשיחה רפ

בצילא דמהימנותא - צאנז י, יח, ל, מ, מב, נט, סו, עז, צו, קיט, קסה, קעה, רט, ריא, רכה, רלד, רנא, רנד, רסז, שא

בצילו חמדתי ריח

ברית איתנים א, לד

ברך משה לט

ברכת אברהם - סלונים קפא, רט

ברכת אליהו קנו

ברכת שמעון כד

גאון ההוראה רס

גבורות הארי קמז

גדול בישראל - טענקא רפז

גדולת הצדיקים קד

גדולת מרדכי דש

גנזי ישראל - טשורטקוב ב

דבר חיים קיט

דבר צבי יב, כט, ס, רכט

דברות קודש - באבוב ח, רמב

דברות קודש - לעלוב ד, ק, קצ

דברות קודש - סטראפקוב רפו

דברות קודש - סטריקוב מד, קח, רסב

דברות קודש - סקולען סז, קסה, ריג

דברות קודש - תולדות אברהם יצחק רכה

דברי אמונה פה

דברי אפרים רצב

דברי דוד - טשורטקוב קמט

דברי יואל - סאטמאר רכג

דברי יונה עט

שו"ת דברי יציב ש

דברי ירמיה קלא

דברי ישראל - מודז'יץ יג, לז, עו, קה, קט, קכא, קלז, קסה, קעו, קפו, קצב, רטו, רכו, שכס

דברי מוסר קפד

דברי נפתלי - טשאקאווא קכז

דברי שמואל ראטה ס

דברי תורה - טשערנאביל צ, קכ

דברי תורה - מונקאטש יד, קנט, ריב, רסד

דברי תורה - צאנז ב, ט, קנד, קסג, קעא, ריז

דברי תורה - צאנז-קלויזנבורג לה, נ, עד, צג, קצא, ריז, ריט, שיג, שלא

דור ישרים - ראדזין קכא

דמשק אליעזר - ויז'ניץ נז, קסח

דעת משה - באיאן-קראקא רפב

דף של ספינה שיד

דרך המלך - פיאסעצנא קמא

דרכי יוסף צבי קכ

דרשות לחם שלמה - שאמלויא יז, רסח

דרשות מהר"ם שיק עב

דרשות מהרי"ץ נח, רנה

האיגוד כא

קובץ הבאר יב, מג, קלו, קנד, קפב, רמה, רנז, רסח

הגש"פ - ויז'ניץ קכב, שכג

הגש"פ ארזי הלבנון דש

הגש"פ חד גדיא רסב

הגש"פ מפי ספרים וסופרים רלז

הדרש והעיון א, רצב, של

החכמה מאין פז, קלג, קלג, קלט, רכג

החפץ חיים-חייו ופעלו לב

היכל הבעש"ט מח

הליכות קודש - סטראפקוב קו

המאור הגדול רנט

המודיע קפג, רעט

המחנה החרדי קו

הסולם עד

הפלס רנח

הקול אריה קסח

הרב מבריסק רו

הרבי הקדוש מאוטוואצק עדר, שז

הררי קדם סב

ואני תפלה קכו, קפו

קובץ וילקט יוסף קמו

ויען יוסף - מנדלקורן קי

ולויים בשירם ובזמרם רלו

ונכתב בספר ערה

זכור לאברהם - ספינקא קכד

זכור לדוד קיא

זכר שלמה ה, קע

זכרון חן קסג

זכרון יהודה פח

זכרון יעקב יצחק קמא

זכרון ישראל נז

זכרון לראשונים מג

זכרון קדושי פולין יב, לג, מג, קלו, קנד, קפב, רנז, רסו, רסח, שכח

חודש בחודשו - מונקאטש יט, קא, קסט, ריד

חודש בחודשו - פנים מאירות רג

חוט המשולש החדש פג

חושן ואפוד ד

חיי עולם נטע ל

חינוך הבנים רטו

חכו ממתקים נג

חלקת יהושע - ביאלא לט, רמז

סידור חלקת יהושע - ביאלא קסב

חמד שלמה - טענקא לד, קה, שיז

חמדה גנוזה - ז'מיגראד קמו, קמח, רט, רלב, שיח

חמודי צבי נב

חמרא טבא רכה

חסידים מספרים פו, קיז, רכח, רצא

טיול בפרדס - שאמלויא קצז

טללי אורות מט

טעם הצבי קנ, רצו

יביע אומר צב

י"ג אורות - פשעווארסק קלח, רה

יגדיל תורה רכט

שו"ת יד חנוך שכז

יד יוסף רסג, שב

יד כהן רמג

יינה של תורה צא, קי, קפו, רכ

יכהן פאר - בענדין עא

ילקוט אמרי קודש מד, קכז

ילקוט מאורי אור - טשרנוביל כז

ילקוט מאמרים - שבת קודש עה

ילקוט מהרי"א רפח

ילקוט עבודת ישראל קנז

יסוד צדיק - צאנז קצא, עדר

יפה שיחתן נד, עג, קעו, רמז, רנב, רפט

יקרא דחיים קיח

ישא ברכה- מודז'יץ מ, קעה, רלג

ישועות מלכו קמה

ישורון צ, קנח

ישמח ישראל - אלכסנדר רעח, שטז

ישראל סבא שכט

ישרש יעקב קלא

כוונת הלב קעח

כוכבי אור- טשעבין נו, שי

כל הכתוב לחיים נח

כנסת דוד קלד

כנסת ישראל קמב, רלב

כרם בית ישראל - רוז'ין רצד

כרם חמד קצב

כרם שלמה - באבוב כא, סד, קכו, קפב, קפז, רד, רפד, רצד, שו, שכו

כרם שלמה - טענקא קנה, קפט

כתר מלכות - קאסוב ז

לאורו נסע ונלך שכב

לב שמחה - גור קצט, רלא, שיח

לבם של ישראל - גור קפ, קצו, רעו, רפב

להורות נתן שכד, שכז

להורות נתן - אבות יט, ערב

ליקוטי אביב - ראדזמין פו

ליקוטי ד"ת - צאנז קעז

ליקוטי יהודה פב, קיד

ליקוטי כרם שלמה - באבוב טז, צד, רנו

ליקוטי סיפורי התוועדויות עז

לעבדך באמת שכח

לפיד האש - צאנז-קלויזנבורג קעב

לקוטי אמרי קודש נו

לקוטי בני שלשים ר

מאורות האריז"ל ט

מאיר החיים - ויז'ניץ סד, קיג, קיז, קמו, קעג, רלח

מאיר עיני חכמים - אוסטרובצא רלג

מאיר עיני ישראל ריב, ריח, שיא

מאמר מרדכי - סלונים סה, פה, קלב, קנו, קסא, רלו, רלח

מאמרי אורייתא קצד

מגדל אור מח

מדברנא דאומתיה קיח

מדור דור יג

מהרש"ם הפוסק האחרון רסג

מוריה קטז

מושיען של ישראל - סאטמאר סג, עא, קה, קח, קעג, רז, רטז, רמו, רפג

מזקנים אתבונן רח, רס

מזרח שמש - חענטשין קיח

מחמדי ארץ קל, קצד, שב

מטה אהרן - פינסק-קרלין קמג

מכוחם קפג

מלך ביפיו סז, ע, קנו

מנהגי נישואין - לעלוב מד, של

מנחם ציון - רימנוב שב

מנחת יצחק - דרשות קצד, רנט, עדר

מסוד שיח חסידים סט

מסילות כט

מסעיהם למוצאיהם קד

מעיין הברכה - ראחמיסטריווקא ג, רא, רמד

מעיינות השמחה - זוויהעל עט

מעשה איש ריט

מפי ספרים וסופרים נא, קז, קסו, רפג, רפז, שכב

מקור הברכה קלד, רפא

מקרא מפורש קנט, שיג

מרביצי תורה מעולם החסידות קנב, רמח

מרגליות הים קס, רמב

מרן הרמ"ח קנז

משואה לדור שכב

משמיע ישועה לט, נז, צז, קס

משרתיו אש לוהט צא

נאות הדשא - סוכטשוב ד

נועם אליעזר - סקולען צה, ש

נועם מגדים - ויז'ניץ ו

נועם שיח - מאטע סאלקא מג

נזר הבעל שם טוב רמט

קובץ נזר התורה רטז

נחל יצחק - זוטשקא פח

קובץ נחלת צבי קיא, קצא

ניצוצי אורות כו, קיז, רמח, רסו, רצג, רצה, שלב

נעימות החיים שלא

נפלאות התפארת שלמה - רדומסק עח, קכד

נפשות חסידיו שיב

נפשי תערוג רכ, רנב, רנח, שז

נפתלי שבע רצון רס

נשמת שלום - שאץ לד

נתיבות שלום - סלונים נא, סב, ע, קיט, קלט, קעז, ריד, רלז, רעח, שכב

נתיבי ישורון קלו, רסא

סימן טוב קלב

סיפורו של איש פשיסחא קצז

סיפורי צדיקים החדש ע

ספרן של צדיקים ערב

עבודת יששכר קעט

עולם החסידות כח

עולם חסד יבנה קלו

עולמו של אבא מב, עה, קנג, קעד, רפד, רפה

עולמות שחרבו רסא

עטרת יהושע שיט

על אבותינו ועל יחוסם קעט, רלג, רלט

על משכנות הרועים שכה

עלים לתרופה - בעלזא קמד, קפט, שה, שכג

קובץ עץ חיים קפ, רלט, שכד

עקבי אבירים - סאדיגורה רז, ריח

ערכי יהושע - מאניסטרישטש טו, רמט, רצ, שיז

עשר קדושות ג

פאר ישראל - גור לח, סד, סז, עו, קכא, קמז, קצט, רנ, רסט, רצד, רצז, שכט

פי צדיק - צאנז יח

פני מנחם - גור רלב, רלו

פני שבת פא

פניני קודש - פיטסבורג רכ

פנקס רשימות קלח

פקודת אלעזר סב, שה

פרדס יוסף לה, רמא

פרחי מגדים רלח

פרי הכרם - באבוב רל, רעז

צאנז סא, קסו, קסט, רו, רמב, רמו, רעג

צאנז קלויזנבורג ש

צבי תפארת קפה

צדיק באמונתו - אלכסנדר רצג

צעירי ויז'ניץ פ

קדושת ציון - באבוב קלז, קצג, רי

קהלת יעקב קכה

קובץ אהל משה קעד

קובץ אליהו קצו, רמא

קובץ דרושים לג, רסו, שכח

קובץ ההקדמות סח, ריג, שטז, שכא

קול אמונים כח

קול דודי דופק רל

קול התורה טז

רינת עמך ק

קרית מלך - סערט-ויז'ניץ קסב

קרני ראם סא, רצו

ר' מענדל קסב

ראש גולת אריאל - גור רלא

ראש יהושע מז

רבי מאיר אומר קנא

רבי עקיבא ותורתו שיד

רמתים צופים רפד, רפה

רעיונות לדרוש ריג, רצא

רשומים בשמך מז, צה, קפד, רנ, רסד

רשימות - הגר"מ אוללמאן פה

רשימות - טשעקא עג

רשימות זכרונות רטו

שאול בחיר ה' שכ

שארית יצחק קסז

שארית ישראל - ווילעדניק ו

שארית ליהודה רכא

שארית מנחם - ווישאווא קמא

שארית מנחם - פאריז צח, קי, קנח, רז

שארית נתן לג

שה לבית רעז

שופריה דרבי אליעזר קכב

שיח זקנים נה, עב, עט, קיד, קנד, קסז, ר, רב, רלה, רפג, רחצ

שיח יצחק - הוסיאטין רלה, רמ

שיח יצחק - פשעווארסק שכה

שיחות החפץ חיים רט, רכט, רלג, שא

שיחות מלוה מלכה קעח, רכח, ערה

שיחתן של עבדי אבות קכב, קס, קפא, קצה, רכא

שיעורים ושיחות מו

שלומה של מלכות - באבוב צד, קמה

שלחן מלכים - ויז'ניץ עג

שלשלת קאמארנא מט

שם משמואל - סוכטשוב לה, לח, קב, קכד, קכח, קכט, קמג, קנה, קעט, קפט, קצ, רכא, רמט, רפו, שג, שג, שט

שמחת אמרי נועם רכד

שמן ראש ערב

שנות ביכורים סה

שנות ביכורים - מדות עז

שערי אריה רצט

קובץ שערי תורה שכט

שערי תורה - גור רמז

שפע חיים מכתבי תורה רו

קובץ שפתי צדיקים קלד, קמ, קעו, קעז, רנג

שר התורה - הגרי"מ פיינשטיין פ

שר התורה - טשעבין קי, רמג

שרגא המאיר ז, רנז

שרפי קודש סג, קיד, שו, שח

תהלים כרם חמד קצב

תולדות בית נפתלי קטו

תולדות ויחי יוסף - פאפא כא

תולדות יצחק - סוואליווא פז

תורה ואמונה יח

תורת א' קמט

תורת אהרן קכח, קסא

תל תלפיות רמה

תנובות ברוך קב, קמב, רח

תפארת בנים - מונקאטש ה, כה, מה, נב, קסז, רפח

תפארת בנים - מטרסדורף רפו

תפארת יחזקאל קטו

קובץ תפארת ישראל פג, פח, קנ, קצ, קצט, רנא, רצ, רצה

תפארת משולם כ

תפארת ציון מח

תפארת רבותינו - אלכסנדר י

תפארת שלמה - רדומסק ה, קפח