Newsletter

מסכת אבות כתר שם טוב

המו"ל: מכון אבני שוהם מחבר: מכון אבני שוהם עמודים: 328 גודל: 17\24.5 משקל: 0.773
€10.97

ספר מסכת אבות כתר שם טוב עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא מאמרים נבחרים מאת גאוני וצדיקי הדורות 

ביאור משולב מבאר ומפרש ע"פ מפרשי המשנה ראשונים ואחרונים 

Customers who bought this item also bought

יחוד ההתבודדות

מתוך שיחות ומאמרים שנאמרו בישיבת "נזר ישראל". מחבר: הרב הצדיק ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, נזר ישראל ד' חלקים, אותך אבקש, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש, הרב הגאון ר' יעקב מאיר שכטער ר"מ ישיבת "שער השמים", הרב הגאון ר' שמואל משה קרמר, הרב הגאון ניסן דוד קיוואק, מהות הספר: על יחוד ההתבודדות, ששעת ההתבודדות היא שעת קירוב והיחוד בין יהודי לקונו,
€5.05

נזר ישראל ד"כ

ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, אותך אבקש, יחוד ההתבודדות, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, אותך אבקש, יחוד ההתבודדות, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש, אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש,
€26.33