Newsletter

מאה שערים שלי

מחבר: בנימן קלוגר.
Manufacturer: המודיע
₪ 110.00

מהות הספר: שכונת קטנת ממדים אך עשירה בדמויות ותכנים. בשבילים השקטים פוגשים באישים דגולים מכל הרבדים רבנים עסקני חסד תדירים ובפעולות בכל התחומים. מנקודת תצפית ברחבת מאה שערים דיגע ישיבה אפשר להבחין ולהצביע: הנה 'ישועות יעקב' והשטבלאך, הנה 'תפארת בחורים' – בית המדרש של הרב אלישיב, הנה בית המרחץ, בית השחיטה...

בסיור קטן רואים אינספור פרטים: המאפיה, חנויות לתשמישי הקדושה, המכולת, טוחני הקפה   הקצבים. הנה העוני [העונג] הרב- עשרות תינוקות של בית רבן בהפסקת צהריים, הנה חיים שיש בהם כבוד, לא כבוד של מותגים ומוצרים, שכונה שהארכיטקטורה שלה התאמצה למנוע בה דירוג חברתי היררכי.

שכונה שהתממשה בה אידיאה מבלי שהאידיאה תימס עם המימוש, שכונה מחוץ לעולם הישראלי.

השכונה השנייה בירושלים שמחוץ לחומות – דמויות מבצר – כמו מוקפת חומה – לחזק את היישוב בארץ ישראל.

מאה שערים הייתה גם סיפור פיזי, העוני עיצב אותה, השואה עיצבה אותה, גם האויב הציוני, חילוני ומודרני עיצב אותה – אף לבסוף נוסח שם המושג "חרדי" – כשהחרדיות הוגדרה כמהות ולא רק כאמצעי התבדלות מפני החילוניות.

מתוך חשש תמידי לא מוסבר – שזו אולי ההזדמנות האחרונה שלי לכתוב על מאה שערים – אני ממהר לכתוב על השכונה המיוחדת הזו – כפעולת הגנה, כהודף את וילון השכחה. 

 תוכן הספר: אחד עשר נושאים: מחולקים לאחד עשר שערים, שער ראשון / פרקי מבוא, שער שני / חבלי יצירה, שער שלישי / בתי תפילה בשכונה. שער רביעי / מוסדות תורה וחסד, שער חמישי / מרקם השכונה, שער שישי / זיכרונותי כבן השכונה, שער שביעי / דמיות בשכונה, שער שמיני / אמאליגע צייט'ן, שער תשיעי / אירועים ומעגל השנה, שער עשירי / בשולי השכונה, שער אחד-עשר / גנזוך ותיעוד.