Newsletter

"לקוטי תהלים" המכונה "תהילים החיד"א

מחבר: "רבי יהודה לייב בן הקדוש משה שלמה ז"ל מק"ק דרעזניץ רבי יהונתן בן הרב יצחק ווינקלר ז"ל מק"ק ניקלשבורג.
€3.29

מזכרת לחנוכת הבית וכל שמחה ואירוע

ניתן לבצע הטבעה על מוצר מזכרת זה.

מהות הספר: סגולה גדולה לכל הצרות שלא יבואו, המקור הראשון לסגולה זו, הוא מספר קצור של"ה להגאון המחבר רבי יחיאל מיכל עפשטיין זצ"ל, שכתב בזה הלשון 'שמעתי מחכם אחד ממדינת פולין מה שראה שפעם אחת היה צרה גדולה בר מנן על העיר, ואמר החכם שלהם שיאמר כל אחד ואחד אותן פסוקי תהילים באותיות של שם אותה העיר, רצונו לומר על דרך משל, אם העיר נקראת רוטינבורג, אמרו כל הפסוקים שבתהילים שמתחילים באות ריי"ש, ואחר כך כל הפסוקים שמתחילין באות טי"ת, וכן כולם עד גמירא, והיא סגולה אמיתית בעזרת האל יתברך ואמר אותו חכם שכן הוא קבלה מידו ממקובל גדול, שזהו סגולה לכל הצרות שלא יבואו. השם יתברך ישלח לנו משיח צדקנו ויקבץ נדחינו, ויבנה לנו בית קדשנו ותפארתנו, אמן, כן יהי רצון:' וכן מופיע בהסכמות שניתנו למסדרי הספר על גודל הסגולה הגדולה הזו.

תוכן הספר: מסודרים כל אלפיים חמש מאות עשרים ושבע פסוקי תהילים על פי סדר אל"ף בית, אשר נלקט ונסדר לראשונה בשנת תע"ז על ידי הרבנים רבי יהודה ליב בן הקדוש משה שלמה ז"ל מק"ק דרעזניץ, רבי יהונתן בן רבי יצחק ווינקלר ז"ל מק"ק ניקלשבורג.

הסכמות: רבי משה יהודה ליב רב דק"ק קוטנא בעל  מחבר ספר זית רענן, רבי משה שלמה בן רבי יהודה רב דק"ק פארצאווי, רבי עזריאל יהודה ליב בן רבי אברהם אבלי ראקאווסקי. רבי יעקב ישכר בן רבי יהודה ליב מקהילת ראצקי. רבי יוסף אלחנן רב דק"ק סערהייא.