Newsletter

לעבדך באמת

ספר: לעבדך באמת המו"ל: הרב י.שיינר מחבר: הרב י.שיינר
€13.17

צוהר אל מסכת חיים מופלאה של צדיק וקדוש, רועה נאמן,

שהנהיג והפיץ קרני אורה ואמונה כיובל שנים ברוסיה הסובייטית

מאחורי מסך ברזל, וכחצי יובל האיר מזיו אורו על יושבי ארץ הקודש

מרן הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל טווערסקי ממכנובקא זצוק"ל ואבתיו הק'

ספר זה מגולל מסכת חיים מופלאה של צדיק וקדוש, רועה

נאמן, אשר הקב"ה השותל צדיקים בכל דור, הועידו להאיר

ולהנהיג בתקופה החשוכה והקשה ביותר שידעו יהודי

אוקריינה ורוסיה,

אדמורו"ת שהחלה בתקופה סוערת בד בבד עם המהפכה

הבולישביקית, תחת אימי המהפכה. המשיכה בעוז ובמסירות

נפש בשנות האימה תחת משטרו האכזר של הצורר סטאלין

ימ"ש ולא פסקה אצל ממשיכי דרכו.

לא פעם הושלך למרתפי הק.ג.ב נתון לחקירות קשות

עד שנשלח לארץ גזיריה אלי סיביר הקפואה. אך 'הצדיק'

או'הרבי של החסידים' כפי שכנוהו הק.ג.ב. נותר כצור איתן

במסירות נפשו למען שמו יתברך באהבה. מאיר לארץ ולדרים

עליה מפיץ קרני אמונה טהורה בתוככי חשכת הכפירה

הקומניסטית ללא חת.

שבילי הספר שזורים בדברי ימי התקופה. הספר מתאר את

האימה והחרדה בה חיו תחת השלטון הקומוניסטי. מספר על

מעללי היבסצקיה והנ.ק.וו.ד. (הק.ג.ב.) בדרך לעקירת הדת.

מביא את הנסיונות, הקשים בהן ניצבו היהודים שומרי התורה,

ואת גבורתם של מקדשי השם אשר מרן אדמו"ר זצ"ל, היה

להם לסמל ודוגמא, ומקור לעוז ועידוד.

עם בואו לארץ הקודש דבקו בו רבים, בתוכם חסידים ובני

עליה אשר ניאותו לאור יקרו כצדיק קמאי, ממשיך שושלתא

דדהבא קדישא לבית טשרערנוביל - סקוריא מכנובקא.

בספר פרקים על התמדה ואהבת תורה פלאית. עבודת השם

צרופה, חתומה באמת זכה וטהורה. קדושה עליונה, אהבת

ישראל ועוד.