Newsletter

ליקוטי יהודה" על התורה ה' כרכים

מחבר: הרב החסיד רבי יהודה אריה לייב היינה זצ"ל.
€43.89

מהות הספר: מאמרים יקרים על התורה מאת רבותינו הקדושים ה"חידושי הרי"מ" ה"שפת אמת" ה"אמרי אמת" ה"בית ישראל" ה"לב שמחה" ה"פני מנחם" אדמור"י גור זכותם יגן עלינו, וכן מאמרים מהרה"ק רבי שמואל שמריהו היינה זצ"ל בעל "זכרון שמואל", והרב החסיד רבי יצחק אהרון אפרים פישל היינה זצ"ל חתנו של בעל ה"אמרי אמת מגור זי"ע,                                                                                                                                                           

תוכן הספר: ליקוטים ומאמרים יקרים מספריהם ומכתבי חסידים של רבותינו הקדושים ה"חידושי הרי"מ ה"שפת אמת" ה"אמרי אמת" ה"בית ישראל" ה"לב שמחה" ה"פני מנחם" הרה"ק רבי שמואל שמריהו היינה זצ"ל בעל "זכרון שמואל" והרב החסיד רבי יצחק אהרן אפרים פישל היינה זצ"ל חתנו של בעל ה"אמרי אמת" זי"ע, מסודר לפי סדר הפרשיות.    

 

Customers who bought this item also bought

מן המצר

מרן רבינו חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל זי"ע 740 עמודים מהדורה מחודשת
€13.17