Newsletter

להתענג בין כותלי הישיבה

מחבר: "הרב פנחס ברייער.
€10.31

מזכרת חשובה למסיימי בתי ספר העולים לישיבות, בר מצוה, תלמידי ישיבות

מהות הספר: מיועד לכלל תלמידי הישיבות לחזק את השאיפה לשלימות, לדרבן להעפיל לפסגות, ודרכי מילוט מאבני נגף העומדים כנגד צעירי צאן קדשים לנסותם ולשבור רוחם בדמיונות שונים ומשונים.

 

תוכן הספר: שלושה שערים" א. ביני לקוני. טרדות וקשיים, מניעות ופיתולים מרחיקים את האדם, מבלבלים אותו ומסמאים את עיניו, אך בתוך החשיכה והערפל יכול כל אחד לשמוע את קולה של הנשמה הנכספת, המשתוקקת והצמאה למקור מים חיים הכמהה לצור מחצבתה, המאמרים בשער זה מאירים במעט את האפילה הגדולה, מחזקים את השאיפה לפנימיות ולרוחניות ומדריכים בדרך העולה. ב. ביני לעצמי. האשמות עצמיות, הסתכלות שלילית ופסימית, רבים ורעים הם, חיבוטי הנפש של בחור המסוכסך ומתלבט בינו לבין עצמו המאמרים בשער זה מיישרים את הלב ומביאים לשמחה, להערכה חיובית ולקבלה עצמית, תוך שאיפה להתקדמות מעשית. ג. ביני לחברי. הדרך לידידות היא לעיתים קשה ומתפתלת, ולעיתים נראית אפילו בלתי אפשרית, המאמרים בשער זה סוללים את הדרך לידידות אמיתית, ידידות שהיהדות מייחסת לה חשיבות כה רבה. 

הסכמות: בית דין צדק קהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, רבי מרדכי גרוס רב ואב"ד "חניכי – הישיבות", ורב מרכז בני ברק, רבי חיים פפסח הלוי הורוביץ רב דחסידי בעלזא אשדוד, וחבר הביד"צ דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל, רבי שמואל דוד הכהן גרוס ראש כולל בית ישראל, רב דחסידי גור – אשדוד, רבי אהרן טויסיג, רבי אליהו אליעזר דסלר יישיב פנוביז' בני ברק, רבי ישראל אהרנסון מנהל רוחני בישיבת חזון נחום בני ברק, רבי ייוסף צבי קוט מנהל רוחני ישיבת דובר שלום דחסידי בעלזא, רבי יוסף צבי ברייער,