Newsletter

ימי מגורי

מחבר: מרדכי פנחס קנובלביץ
€15.36

מחבר: מרדכי פנחס קנובלביץ 

ספר ימי מגורי פרקי זיכרונות מימי קדם בעיירת גור וחצר הקודש בתפארתה ימי בראשית בארץ הקודש בצילא דמהימנותא ובהתיישבות ובסופו נספח היסטורי פרק מקיף על תולדותיה ודברי ימיה של העיירה מיום הווסדה ועד לחורבנה מאוצרו של הרה"ח בערל צישינסקי ז"ל איש גור .

ימי מגורי -סיפורה של עיירה, תיעודה של תקופה וקדושיה - פולין בתפארתה

שמונים שנה היתה העיירה גור מוקד משיכה רוחני לאלפי רבבות ישראל, קרוב לשמונים שנה חלפו מאז עלה עליה הכורת יחד עם כל קהילות הקודש שבפולין, ונשמו הדרכים

שרידי הדור שהותיר השי"ת לפליטה וחיו עמנו בכל פינה ובכל שטיבל,היו עדות חיה לאותם ימי הוד ואותו דור מפואר. די היה לראות את הרטט שעבר בהם בהזכירם בכיסופין ובמורא

'דער רבי זכרונו לברכה'. 

צו הקודש הוא לנו לתעד ולשמור את דברי ימי התקופה. להציב זכרון ושארית למבקשי ה' אשר בעבותות אהבה ובלהט קודש נמשכו לאור הקריאה הגדולה אשר קרא רבינו ה'חידושי הרי"מ' בבואו בשערי העיירה: "עד אמצע מקום לה'". 

הרה"ח ר' בערל גערער ז"ל שורשיו נטועים היו בעיירה גור סמוך ונראה לחצר הקודש

מנעוריו לא מש מתוך האוהל. בהשתוקקות חסידית התחקה אחר הליכות באי חצר הקודש אשר זנחו כל הבלי עולם ודבקו ברבי הקדוש השוכן בקרבה. 

לימים יקיפוהו בני תשחורת בשקיקה והוא בלהט חסידי ובניחוח קדומים ישיבם באחת לעבר המפואר. מדי דברו היינו חשים שייכות לאותם ימי הוד. כמו שמענו וראינו את האש הגדולה של "והכן לבבם אליך ", את קולו של הרבי מהדהד בין עצי היער באוטווצק וקורא לפרחי החסידים: "טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו". כמו חשנו מאותה יראה עילאה שהורגשה במחיצתו של הרה"ק רבי משה בצלאל. 

לא ניתן לצמצם ולהעביר עלי-ספר את החיות והרטט. לא נותרו בידינו כי אם אותיות דוממות המנסות להעיד על הוד הימים ההם. 

בהדרת קודש נבואה בשערי ההיכל, נחוש מעט מאותה רוח טהרה שנשבה בו בעת שהילכו בו עובדי ה' ובני עליה לאורם של רבוה"ק, אשר מכאן האירו לכל קצוות ארץ