Newsletter

יחוד ההתבודדות

מתוך שיחות ומאמרים שנאמרו בישיבת "נזר ישראל". מחבר: הרב הצדיק ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, נזר ישראל ד' חלקים, אותך אבקש, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש, הרב הגאון ר' יעקב מאיר שכטער ר"מ ישיבת "שער השמים", הרב הגאון ר' שמואל משה קרמר, הרב הגאון ניסן דוד קיוואק, מהות הספר: על יחוד ההתבודדות, ששעת ההתבודדות היא שעת קירוב והיחוד בין יהודי לקונו,
$6.39

בספר מאמרים על ההתבודדות, יסודות היחוד, דרך יחוד משפיע ומקבל, גילוי היופי והכרת הערך בזמן היחוד, היחוד – יסוד היראה וחשבון הנפש, התבודדות טבעית – כי רוצה ה' בעמו, הוה. לא עבר ולא עתיד, אופן הקמת הקשר פנימי וחיצוני, יחוד בדרגת הנותן ומחמת רצונו, לב לדעת ואזניים לשמוע, מאמר האמונה, שורש הקשר והפתרון האמיתי, ה' בדד ינחנו, דרכי היחוד: לבוא תמיד, לב ולא שכל,  נאמנות והתמסרות מוחלטת, "אנוכי ה' אלוקיך", יחוד כלי הקיבול רק לנותן אחד, כח ההתבודדות – בירור הנאמנות להשי"ת, הבנת "מאמע לשון" שבהתבודדות, יחידה לייחדך, האנחה בשפת היחוד, זעקה, כאב ודמע בשפת היחוד, איך לא יפריד הכאב בין הכואב למכאיב, יחוד הריחוק, "ואציעה שאול הינך", התשובה לאור היחוד, הנחמה לאור היחוד, אור היחוד – סוד הגאולה, הקושי בביטול, "שעשני כרצונו" – הקושי והאור, איך יתאחדו נפרדים ליום אחד, התפילות וההתבודדות, "תאמין שיכולים לתקן", עבודת הרצון, "המתן", התחדשות, "בשבילי נברא העולם", מה היא נחמה, עומק משמעות "אין יאוש בעולם", "וטובה אני בעיניו", "והוא יכלכך", "כי אני ה' רופאך",    

 

Customers who bought this item also bought

מסכת אבות כתר שם טוב

המו"ל: מכון אבני שוהם מחבר: מכון אבני שוהם עמודים: 328 גודל: 17\24.5 משקל: 0.773
$13.89

נזר ישראל ד"כ

ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, אותך אבקש, יחוד ההתבודדות, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', דברי חכמים בנחת חלק ב', קרבה אל נפשי, אותך אבקש, יחוד ההתבודדות, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש, אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש,
$33.33