Newsletter

הדף היומי עברית

בו מתוארת הצגתה וקבלתה של התקנתה המופלאה של ה"הדף היומי" בכנסיה הגדולה הראשונה של "אגודת ישראל" בווינא שנת תרפ"ג ע"י רבינו מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל, רבה של העיר לןבלין ומייסדה וראשה של הישיבה המהוללה "ישיבת חכמי לובלין", בספר יש תיאור של י"ב המחזורים של לימוד הש"ס ע"י כלל ישראל.
€18.65

אחד האירועים הידועים ביותר בציבור התורני במאה השנים האחרונות, היה החלטה ה"כנסיה הגדולה הראשונה" של "אגודת ישראל" על לימוד ה"דף היומי".

ביוזמתו של הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא זצ"ל, רבה של העיר לובלין ומייסדה וראשה של הישיבה הידועה "ישיבת חכמי לובלין".

בספר שלפנינו, נפרסת לפני הקורא, כל השתלשלות העניינים. שהביאה לרעיון הגדול הזה. בספר יוכל הקורא לראות כיצד התקבלה התקנה בכל כלל ישראל בהתלהבות ובשמחה.

בספר הנוכחי. יוכל הקורא לעקוב אחרי לימוד ה"דף היומי" החל מראש השנה תרפ"ד בכל כדור הארץ ממש. לעקוב אחרי מסיבות הסיום של המסכתות, הסדרים. והסיומים הענקיים שנחגגו בכל תפוצות ישראל.

בספר, מאות תמונות ומסמכים נדירים. שמובילים את הקורא בעקבות לומדי ה"דף". בשנים שלפני השואה הנוראה. גם בשנות השואה ומיד לאחריה. וגם בעשרות השנים שעברו מאז. ולראות כיצד סיבבה ההשגחה העליונה. שבזמנים נוראיים וקשים כאלו לכלל ישראל, היה לאלפים ורבבות "דף של ספינה" להאחז בו בתוך הים הסוער והגועש,

בספר יכול המעיין לראות ולקרוא את דבריהם ורעיונותיהם של כל גדולי הדורות האחרונים מסביב לתקנה מופלאה זו. ותקנות חשובות וקדושות נוספות שתוקנו בכלל ישראל מכוחה ובעקבותיה של תקנה קדושה זו.