Newsletter

דברי חכמים בנחת ב'

ספרים נוספים מהמחבר: דברי חכמים בנחת חלק א', קרבה אל נפשי, יחוד ההתבודדות, נזר ישראל ד' חלקים, אותך אבקש, הסכמות: הרב הגאון יחיאל פישל אייזנבאך ראש ישיבת "שער השמים", הרב הגאון מאיר בראנסדרפער, הרב הגאון ר' אפרים פישל הערשקאוויטש, מהות הספר: פרקי מחשבה יסודיים ושורשיים, שוים לכל נפש מיוסדים על דרך החסידות להבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע, ומסייעים לחיי פנימיות באור השי"ת.
$12.78

"דברי חכמים בנחת", כשמם כן הם, בבהירות ובנעימה, בסגנון שוה לכל נפש – עולים בזאת פרקי חכמה ומחשבה יסודיים ושורשיים, המסייעים לחיי פנימיות באור השי"ת.

הרחבה מאירה בענייני בסיס ועיקר בחייו של איש מישראל. הבהרת מושגי יסוד. הכרת הנפש ודרכי התמודדות. לימוד התורה ע"פ הארת החסידות. הסתכלות חיים למבקשים להתהלך ברחבה בחיי עבודת השם.

מיוסדים הדברים על דרך הבעש"ט לעומקה ולמרחביה, באופן המקרב את הענינים אל השכל ואל מציאות החיים, ומיישבם על הלב לחיות את אור השי"ת ורצונו בכל מצב – בפשטות ובתמימות, בחיות ובשמחה, בהבנה ובבהירות.

"הראשון בסדרה" נמכר לאלפים בכל תפוצות ישראל – ורבים העידו בו כי פקח את עיניהם ופתח את לבם לחיי טעם ושמחה. לשמחת לב מבקשי ה', מוגש בזה הספר הנוכחי, אוצר כל יקר, לרומם יהודים, נשמות ישראל קודש, אל חביבותם העליונה ויקר ערכם לפני המלך ה' – המשתעשע תמיד בכל נשמה וקורא עליה "ישראל אשר בך אתפאר".