Newsletter

בשבילי נברא העולם

מחבר: "רבי אברהם ודיסלבסקי".
Manufacturer: מכון העולם
€2.63

מתאים כמזכרת למפגשים ולבת מצוה

על מוצר זה ניתן לעשות הטבעה

 

מהות הספר: הספר שהאיר את עולמם של יהודים רבים ברחבי תבל.

 

תוכן הספר: מחולק לחמשה ענינים: א. חשיבות מעשיו של כל אחד בשמים והנחת הרוח הגדול שנגרם על ידו בשמים. ב. ויגבה לבו בדרכי ה' – היצר הרע מנסה להביא האדם לשפלות פסולה וכנגדו צריך האדם להגביה לבו ולהאמין בחשיבותו. ג. אל תהי רשע בפני עצמך – אף שעבר עליו מה שעבר לא יתייאש ויאמין שביכולתו תמיד להתקרב לעבודת השי"ת. ד. עבדו את ה' בשמחה – מעלת עבודת השי"ת מתוך שמחה. ה. חסדך ה' מלאה הארץ – התעוררות להתבונן כל אחד בחסדי השי"ת שעושה עמו בכל יום, ולהתעורר על ידי זה לאהבת השי"ת ולאמונה בהשגחה פרטית. 

מהדורה: שתים עשרה.