Newsletter

במבי והחברים סופרים ולומדים

מחבר: רחל בר
€7.90

מהות הספר: צורה מיוחדת להקניית המספרים לילדים,                                                                                                                                                           

תוכן הספר: הקניית לימוד הספרות בספר זה מתבססת בעיקר על פיתוח תובנה מספרית של הילדים על ידי שימוש במגוון רחב של אסטרטגיות למידה המלווה בפעילות חוויתית המעצימה את המוטיבציה הלימודית.

הנושאים המרכזים הנלמדים בספר זה:

*זיהוי ושיום מספרים מ10 – 1

*מנייה בשורה ובתפזורת.

*התאמת כמות לסיפרה.

*סדר ורצף – מספר סודר ורצף המספרים.

*שימוש בהקשרים, פעולות חשבון, חישובים ועבודה עם מספרים.