Newsletter

אותך אבקש

€8.56

מהות הספר: סדרת מאמרים בהירים המלמדים לחיות את חיי היום-יום באור האמונה וקרבת השם, לקוח מתוך שיחות ומאמרים שנאמרו בישיבת "נזר ישראל" בית שמש ללימוד פנימיות התורה והחסידות.                                                                                                                                                                                                                                   

תאור הספר:מציאות הבורא היא בתוך החיים הרגילים שלנו, כאן, ממש אתנו, לו רק פקח עיניים ונגלה אותה. תוך העיון בספר יפתח בעז"ה צוהר חדש לעולם כולו ובפרט לנפשנו פנימה. אט אט יורם המסך המסתיר על פנימיות נשמתנו ותתגלה לנו מציאות חיים שהיא כולה קירבה ואהבת ה'.

הספר "אותך אבקש" מוביל את הקורא בכל שטחי חייו כשמטרתו אחת היא: "את פניך ה' אבקש", מבקשים אנו לגלות ולהתחבר למציאות האלוקית המשתקפת מתוך כל מצב וכל פרט בחיינו, זו משאלתנו היחידה.

כאשר הוריד משה רבינו את לוחות הברית לעם ישראל, פניו הקרינו אור עילאי – "קרן עור פניו", כי בנתינת התורה הקדושה, משה רבינו מסר לנו לא רק את ההבנה הפשוטה שבה, אלא גם הזריח בנו אור פנימי, את החיבור והקדושה הפנימיים הטמונים בין שורותיה.

הספר "אותך אבקש" מגלה את האור הטמון בחיי היהדות, התורה והמצוות, ומביא אותנו לרצוננו הנכסף – "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".  

התוכן: חלק א' מועדים. חלק ב' עניינים מרכזיים בחיים.